Et budsjett på det jevne – men snart kommer endringene

Regjeringen Solberg la frem sitt siste statsbudsjett tirsdag 12. oktober 2021. Det fulgte et velkjent spor og inneholdt få store endringer. Det store spørsmålet blir nå hvilke endringer en ny regjering vil prioritere.

Rolf Lothe

Vi har lest gjennom budsjettet, i hvert fall når det gjelder skatter og avgifter, og overordnet må vi vel si at det er små endringer og få overraskelser. Skatte- og avgiftsnivået er nesten uendret, når vi ser på den totale virkningen.

Det store bildet er som følger: Regjeringen foreslår å vri skattleggingen noe, ved at personskatten reduseres litt, samtidig som en del grønne avgifter økes (flypassasjeravgift, økt co2-avgift og økt engangsavgift på ladbare hybridbiler). Det justeres litt i formuesskatten og i sum kuttes den litt. Nye forslag, som for eksempel en høyere verdsettelse av dyre primærboliger, innføres svært forsiktig.

Videre er det forslag om å forbedre ordninger som stimulerer til å investere i bedriften der du jobber, både gjennom aksjer og opsjoner.

Hvem kommer best ut?

Mange med høy formue kommer litt bedre ut enn før, både fordi bunnfradraget i formuesskatten økes litt (med 100.000 kroner) og fordi verdsettelsen av såkalt arbeidende kapital (aksjer mv.) reduseres noe. Hvis du derimot har en kostbar bolig (mer enn 15 millioner kroner), kommer du likevel dårligere ut, fordi verdsettelsen av den delen som overstiger 15 millioner øker fra 25 til 50 prosent. Også for utleieboliger øker verdsettelsen (fra 90 til 95 %). Fritidsboliger økes med 10 prosent.

Andre grupper som kommer bra ut er:

  • Unge arbeidstakere. Det innføres et fradrag for unge arbeidstakere, som kan gi maksimalt 5.170 kroner i skattelette.
  • De som har mange barn under 12 år og store kostnader til barnepass. Fradraget for kostnader til pass og stell av barn øker fra 15.000 til 25.000 kroner for barn to og utover (for det første barnet er fradraget fortsatt maksimalt 25.000 kroner).
  • Pendlere. Pendlerfradraget øker litt, noe som kan gi en skattelette på inntil ca. 5.000 kroner. Hvis en pendler med elbil, buss eller tog slipper en også økte utgifter på pendlerreisen pga økt co2-avgift.

Hvem taper?

Det er vanskelig å finne en konkret «taper» i dette budsjettet, men om noe må det være dersom det er noen som kjører en god del bil, type bensin/diesel, men som ikke drar nytte av reisefradrag eller pendlerfradrag.

I tillegg blir det dyrere å fly, flypassasjeravgiften gjeninnføres, og det blir (igjen) en god del dyrere å røyke.