Foreslår at formuesskatten for boliger økes

Stig Flesland

 

Regjeringen henter frem igjen forslaget om å øke verdsettelsen av dyre primærboliger fra skuffen.

Hvis boligen du bor i (og eier) er verdt mer enn 15 millioner kroner, vil den delen av verdien som overstiger 15 millioner bli verdsatt til 50 prosent av reell verdi. Den delen under 15 millioner verdsettes til 25 prosent av reell verdi.

Det vil si at dersom du eier en bolig til 20 millioner kroner, vil denne fra 2022 ha en skattemessig verdi på:

(15 mill * 0,25) + (5 mill * 0,5) = 3,75 mill + 2,5 mill = 6,25 mill.

Det er en økning på 1,25 millioner kroner – noe som vil øke formuesskatten til de som er i posisjon til å betale formuesskatt.

Andre endringer i formuesskatten

Samtidig foreslår regjeringen å redusere verdsettelsen av arbeidende kapital fra 55 til 50 prosent. Videre foreslås det å øke bunnfradraget fra 1,5 til 1,6 millioner kroner (fra 3 til 3,2 millioner for ektefeller).

Dessuten vil regjeringen øke verdsettelsen av sekundærboliger fra 90 til 95 prosent og formuesverdiene for fritidsboliger øker med 10 prosent. Det kommer i forkant av en varslet endring i systemet for verdsettelse av fritidsboliger.

Regjeringen mener at disse forslagene vil kunne bidra til at en mindre del av sparingen går til investeringer i boliger og fritidseiendom, til fordel for andre formuesobjekter der den samfunnsøkonomiske avkastningen er høyere.

Fiskeri- og oppdrett

Regjeringen foreslår å oppheve dagens praksis der fiskeri- og oppdrettstillatelser ervervet før 1998 ikke inngår i formuesskattegrunnlaget. Det presiseres samtidig at oppdrettstillatelser skal verdsettes til omsetningsverdi.

Det gis retningslinjer som kan gjøre verdifastsettingen lettere for virksomhetene. Endringene vil bidra til en riktigere beskatning av fiskeri- og oppdrettstillatelser og fjerne urimelig forskjellsbehandling mellom tillatelser ervervet før og etter 1998 og mellom børsnoterte og ikke-børsnoterte selskap. Merprovenyet veksles inn i andre reduksjoner i formuesskatten.

Netto innebærer endringene i formuesskatt i regjeringens budsjettforslag en lettelse på 500 mill. kroner.