Skattebetalerforeningens prinsipprogram

 

Vi er på skattebetalernes side

Skattebetalerforeningen skal jobbe aktivt for at rettssikkerheten er god både for private og næringsdrivende.

 Skattebetalerforeningen mener:

 • Skattebetalerne må sikres god rettssikkerhet, både under den administrative saks- og klagebehandlingen, og ved domstolsbehandlingen.
 • Skatteetaten skal gi skattyterne god og lett tilgjengelig veiledning, sørge for rask saksgang og likebehandling av skattebetalerne.
 • Skattebetalerne skal sikres en reell uavhengig behandling av klagesaker i forvaltningen.
 • Skattereglene skal være forståelige og forutsigbare.
 • Endringer i skattereglene skal ikke gis tilbakevirkende kraft i skattebetalers disfavør.
 • Det er menneskelig å feile. Enkeltstående feil og mangler av en ellers aktsom og lojal skattebetaler bør ikke resultere i sanksjoner. Dette må gjelde også for profesjonelle rådgivere, som for eksempel regnskapsførere.
 • Skattyternes profesjonelle rådgivere har til hensikt å bidra til at regnskap, skatt og avgift blir korrekt for kunden. Dette utgangspunktet bør være førende for skatteetatens dialog med de profesjonelle rådgiverne.

 

Vi skal påvirke skattepolitikken

Skattebetalerforeningen skal være et viktig talerør inn mot myndighetene og jobbe for et moderat skattenivå for personer og næringsdrivende.

Skattebetalerforeningen mener:

 • Skattereglene og skattenivået må innrettes slik at det lønner seg å jobbe, og må legge til rette for å skape arbeidsplasser og verdier for samfunnet.
 • Næringslivets etterlevelseskostnader bør være et viktig hensyn når nye regler innføres.
 • Mange internasjonale selskaper betaler i dag ikke den skatten de skal til Norge. Skattereglene må innrettes slik at verdiskaping i Norge faktisk skattlegges i Norge.
 • Svart arbeid er ødeleggende for den seriøse delen av næringslivet, og fører til at vanlige skattebetalere må betale høyere skatt. Svart arbeid bør bekjempes pragmatisk, både med pisk og gulrot.
 • Formueskatten bør avvikles.
 • Eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig bør avvikles.
 • Egen bolig bør i liten grad være et skatteobjekt.
 • Offentlige gebyrer skal ikke overstige det offentliges direkte kostnader ved å produsere en vare eller tjeneste.
 • Dokumentavgiften bør fjernes og erstattes av et gebyr som kun dekker det offentliges kostnader ved hjemmelsoverføring.
 • Særavgifter bør knyttes til eventuelle skadevirkninger ved en vare eller tjeneste.

 

Vi skal jobbe for en effektiv velferdsstat

Det er viktig for skattesystemets legitimitet og for en bærekraftig velferdsstat, at det offentliges midler brukes effektivt og med nøkternhet.

Skattebetalerforeningen mener:

 • Velferdsstaten er til for innbyggerne og skal levere gode tjenester og ytelser til befolkningen.
 • Det offentlige bør i sine innkjøp av varer og tjenester jobbe aktivt for å få mest ut av hver krone.
 • Bruk av skatteinntektene bør preges av nøkternhet og fornuft, samt hensynta FNs bærekraftmål.