Vedtekter for Skattebetalerforeningen

Vedtatt på generalforsamlingen i Skattebetalerforeningen 06.05.2021:

1 Foreningens navn er Skattebetalerforeningen. Foreningen holder til i Oslo.

2 Foreningens formål er å ivareta skattyternes interesser som skatte- og avgiftsbetalere overfor det offentlige. Til fremme av formålet skal foreningen bl.a. drive aktiv opplysningsvirksomhet, utrede skatte- og avgiftsspørsmål og problemer i den forbindelse, søke kontakt med myndighetene, avgi uttalelser og fremme forslag til løsning av foreliggende spørsmål innen foreningens arbeidsområde, eventuelt samarbeide med tilsvarende organisasjoner i andre land.

Foreningen kan være konsultativt organ i saker av prinsipiell interesse.

Foreningen kan påta seg oppdrag for medlemmene for å ivareta deres interesser som nevnt i første ledd. Dersom det finnes hensiktsmessig kan foreningen stå som eier av et advokat- og servicekontor som påtar seg slike oppdrag. Foreningens styre avgjør hvilke aktiviteter som skal utøves direkte i foreningens regi eller gjennom advokat- og servicekontoret.

3 Foreningen er partipolitisk nøytral.

4 Som medlemmer opptas enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner. Medlemmene betaler en årskontingent som fastsettes av generalforsamlingen for ett kalenderår av gangen. Medlemskapet fortsetter hvis skriftlig utmeldelse ikke har funnet sted senest 31. desember foregående år.

Styret kan, når forholdene tilsier det, stryke et medlem, men vedkommende kan bringe saken inn for generalforsamlingen.

5 Foreningen ledes av et styre som består av styreleder, nestleder og minst tre styremedlemmer. Styret er ansvarlig overfor generalforsamlingen og påser at foreningens oppgaver blir gjennomført i overensstemmelse med formålet. Styret fører protokoll for sine møter. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen, eller minst fire styremedlemmer herunder styreleder er til stede. Styret forplikter foreningen utad ved underskrift av to av styrets medlemmer, hvorav en skal være styreleder eller nestleder. Styret kan meddele prokura.

6 Styret velges av generalforsamlingen. Samtidig velges inntil tre varamedlemmer. Som styremedlem kan personlige medlemmer av foreningen og personer som representerer firmaer som er medlemmer, velges.

Styremedlem velges for to år ad gangen. Varamedlemmer velges for ett år.

Ved valg kan det maksimalt velges tre styremedlemmer og minimum to styremedlemmer. Dersom ett styremedlem ikke kan fullføre sin to årsperiode, erstattes vedkommende av varamedlem, alternativt annen innvalgt person som da sitter ut perioden for den person som erstattes. Styret velger selv sin formann og nestformann etter hvert valg til styret

7 Foreningens daglige drift forestås av administrasjonen. Lederen av administrasjonen har plikt til å møte i styremøter, men har ikke stemmerett. Administrasjonens leder og personale ansettes av styret. Styrets medlemmer eller varamenn kan ikke inneha hovedstilling i administrasjonen. Disposisjon som påfører foreningen vesentlige forpliktelser må på forhånd godkjennes av styret.

8 Foreningens regnskap, revideres av revisor som velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Foreningens revisor må være statsautorisert eller registrert.

Foreningens regnskap følger kalenderåret.

9 [opphevet i gen.fors. 6. mai 2021]

10 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai måned etter innkalling av styret med minst 14 dagers varsel, ved kunngjøring på foreningens nettside. I innkallingen skal det fremgå hvilke saker som skal behandles på generalforsamlingen. Det er tilstrekkelig at innkallingen nevner de punkter som skal behandles på generalforsamlingen. Oversikt over de verv som er på valg, styrets årsberetning, og revidert regnskap, skal publiseres på nettsiden sammen med innkallingen.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Fraværende medlemmer kan stemme ved fullmektig, dog kan ingen møte med mer enn tre stemmer, sin egen inklusive.

Ved ordinær generalforsamling skal følgende dagsorden gjelde:

 1. Generalforsamlingen åpnes av styreleder, i dennes fravær av nestleder.
 2. Prøvelse av generalforsamlingens lovlighet.
 3. Valg av møteleder.
 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
 5. Styrets årsberetning.
 6. Regnskap med revisors beretning.
 7. Fastsettelse av kontingent for følgende år. Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å foreta kontingentfastsettelsen senere samme år.
 8. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for det forløpne år og til styrets medlemmer for det kommende år.
 9. Valg av styremedlem som er på valg, minimum to styremedlemmer, maksimalt tre styremedlemmer. Etter valg av nye styremedlemmer velger styret selv sin leder og nestleder – senest innen fjorten dager etter generalforsamlingen.
 10. Valg av inntil tre varamedlemmer, styret skal innen 31. januar ha gitt valgkomiteen beskjed om hvor mange varamedlemmer som er ønskelig for kommende periode.
 11. Ved valg av styremedlemmer og varamedlemmer er det kun de kandidater som innehar eksisterende verv eller er foreslått av valgkomiteen eller som det er innkommet skriftlig forslag på før 31. januar i året for generalforsamlingen, som er valgbare. Av de styremedlemmer som velges inn av generalforsamlingen kan ikke mer enn et styremedlem være person som verken sitter i styret fra før av eller er foreslått av valgkomiteen. Styremedlem velges ett og ett og den kandidat som har fått flest stemmer blir valgt som styremedlem.
 12. Valg av revisor, dersom denne er på valg.
 13. Valg av to valgkomitémedlemmer.

 

Alle valg skal foregå skriftlig hvis det er foreslått flere kandidater enn det er plasser. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Er det fremdeles likhet, foretas loddtrekning.

Beslutninger i generalforsamlingen for øvrig treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet holdes ny avstemming. Styret har ikke stemmerett ved valg av revisor.

Saker som det enkelte medlem ønsker behandlet på ordinær generalforsamling, og forslag til kandidater til tillitsverv må være meddelt styret skriftlig innen 31. januar i året for generalforsamlingen.

Over generalforsamlingen føres protokoll som skal underskrives av møtelederen og to av generalforsamlingens valgte deltakere. Referat fra generalforsamlingen oppbevares av administrasjonen og skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer.

11 Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret når dette finner det nødvendig.

12 Beslutning om endring av disse lover kan bare skje på ordinær generalforsamling med minst 2/3 flertall. Bestemmelse om foreningens oppløsning kan kun skje med minst 2/3 flertall på to generalforsamlinger, hvorav den ene er ordinær. Eventuell formue ved oppløsningen blir å anvende til allmennyttige formål, fortrinnsvis innen foreningens formål etter beslutning av den generalforsamling som beslutter oppløsningen.