Personvernpolicy

Personvernerklæring

Skattebetalerforeningen og SBF Skatteadvokater AS

 

Innhold

Behandlingsansvarlig. 2

Personvernombud/rådgiver 2

1       Hvem vi behandler personopplysninger om, og hvorfor. 2

2       Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag. 3

Medlemsadministrasjon. 3

Nyhetsbrev. 3

Kursinvitasjon autorisasjon/kompetanseheving. 3

Kursadministrasjon. 3

Juridisk rådgiving. 3

Varesalg/netthandel 3

Spørreundersøkelser 3

Målrettet og tilpasset markedsføring og tilbud. 4

Skattebetalerforeningens Rettsikkerhetsfond. 4

Medarbeidere. 4

Rekruttering til nye stillinger 4

3       Hva bruker vi personopplysningene dine til?. 4

Medlemskommunikasjon og nyhetsbrev. 5

4       Hvem deler vi personopplysninger med. 5

Deling med samarbeidspartnere. 5

5       Lagring av personopplysninger 5

6       Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger 5

Rett til innsyn. 6

Rett til retting og sletting. 6

Rett til endring. 6

Dataportabilitet 6

Klage til tilsynsmyndighet: 6

7       Hvordan sikrer vi personopplysningene. 6

Oversikt avtaler / lovpålagte krav og forskrifter. 7

Endringer 7

 

 Sist oppdatert: 21.09.22

 

Skattebetalerforeningens viktigste oppgaver er å påvirke skatte- og avgiftspolitikken, skape avgifts- og skatteengasjement ved å informere om skatt og skatterelaterte tema, tilby skattefaglig kompetanseheving ved kursvirksomhet samt gi skattejuridisk bistand til våre medlemmer, og øvrige klienter via vårt advokatkontor SBF Skatteadvokater AS.

Personvernerklæringen omhandler hvordan Skattebetalerforeningen og SBF Skatteadvokater AS, benytter og behandler personopplysninger vi har registrert på våre medlemmer, klienter, kursdeltagere og øvrige kontakter. Dette er personopplysninger som du ifølge Lov om behandling av personopplysninger har krav på å være informert om når vi har registrert opplysninger om deg, via nettstedet vårt eller andre kilder, i våre forretningsløsninger.

Behandlingsansvarlig

Adm. direktør Karine Ugland Virik, Skattebetalerforeningen og SBF Skatteadvokater AS

Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo | post@skatt.no | Tel. 22 97 97 00

Personvernombud/rådgiver

Siv Simonsen, CRM- og IKT driftsansvarlig, Skattebetalerforeningen og SBF Skatteadvokater AS

Tel. 22 97 97 00 | ssi@skatt.no

 

Skattebetalerforeningen behandler også personopplysninger ifb med søknader til Org.nr. 977126460 Skattebetalerforeningens Rettsikkerhetsfond. Behandlingen av disse personopplysninger er beskrevet i eget punkt i denne personvernerklæringen.

1       Hvem vi behandler personopplysninger om, og hvorfor.

Vi bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er, og hvordan vi kommer i kontakt med deg, samt hvilke av våre tjenester og tilbud du benytter deg av. Det innebærer at vi også behandler personopplysninger om ansatte og andre representanter hos våre bedriftsmedlemmer, samarbeidspartnere og øvrige foretakskontakter.

Vi behandler dine personopplysninger basert på berettigede interesser, for å oppfylle avtaler med deg, rettslige/lovpålagte forpliktelser og krav samt samtykke.

Personopplysningsloven artikkel 6 (1) bokstavene a), b), c), e) og f).

 

2       Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag

Medlemsadministrasjon

Navn, adresse, mobilnummer, telefonnummer, fødselsdato, epostadresse, medlemstype, brukernavn, abonnement, samtykker til markedsføring. Behandling er nødvendig for å ivareta Skattebetalerforeningens forpliktelser overfor sine medlemmer. *POL artikkel 6 (1) bokstav b)

Nyhetsbrev

Navn, adresse, mobilnummer, epostadresse, vervekanal, medlemstype, samtykke, handlinger i tidligere nyhetsbrev/kommunikasjon med foreningen. Våre nyhetsbrev kan inneholde nyheter og skattefaglig informasjon samt tilbud fra foreningen og samarbeidspartnere. Du kan når som helst reservere deg mot å motta slik informasjon via lenke i informasjons- og/eller nyhetsbrev du mottar fra Skattebetalerforeningen.  *POL artikkel 6 (1) bokstav a) og b)

Kursinvitasjon autorisasjon/kompetanseheving

Navn, adresse, epost-adresse, mobilnummer, medlemsstatus. Skattebetalerforeningen sender ut invitasjoner til medlemmer og tidligere kursdeltakere om nye og relevante skattefaglige kurs (plenumskurs/webinar/digitale kurs) Invitasjonene sendes pr epost som direkte invitasjon og/eller nyhetsbrev.  *POL artikkel 6 (1) bokstav a) og b)

Kursadministrasjon

Navn, adresse, epost-adresse, mobilnummer, medlemsstatus. Skattebetalerforeningen følger opp de som registrerer seg som deltakere på våre kurs via epost eller skjema. Vi behandler de registrerte personopplysninger til oppfølging av påmeldingen til kursene, utsending av kursbevis ved fullført kurs samt forskrift for lagring av dokumentasjon ved fullført kurs. *POL artikkel 6 (1) bokstav b) og c)

Juridisk rådgiving

Skattebetalerforeningens medlemmer har tilgang til vår juridiske medlemsrådgivning for enkle skattespørsmål via vår skattefaglige telefon tjeneste. Ved behov for utvidet juridisk bistand henvises det til vårt advokatkontor, SBF skatteadvokater AS. *POL artikkel 6 (1) bokstav b), c) og f)

Juridisk rådgiving er underlagt egen personvernerklæring, som du finner HER

Varesalg/netthandel

Navn, adresse, fakturaopplysninger. Behandlingen skjer for å kunne sende ut kontrakter, bøker mv til de som bestiller fra Skattebetalerforeningen. Behandling av personopplysninger skjer etter avtale om kjøp.  *POL artikkel 6 (1) bokstav b) og c).

Spørreundersøkelser

Navn, kurs/tema/henvendelse, epost-adresse, mobiltelefonnummer. Skattebetalerforeningen sender ut ulike spørreundersøkelser til aktuelle mottakere blant våre medlemmer, tidligere medlemmer og kursdeltagere. Formålene med undersøkelsene vil være ulike og det er frivillig å svare. Svarene vi mottar som i all hovedsak er anonymisert, lagres så lenge det er behov for det i forbindelse med undersøkelsen. *POL artikkel 6 (1) bokstav f)

Målrettet og tilpasset markedsføring og tilbud

Adresse, medlemstype, medlemsstatus, påmeldinger til kurs, medlemmets handlinger i våre digitale kanaler som nyhetsbrev og nettstedet Skatt.no. Vi segmenterer kommunikasjon for å gi mest mulig relevant informasjon og tilbud ut fra deres status. Behandling er basert på interesseavveining til medlemmer, tidligere medlemmer og kursdeltakere. *POL artikkel 6 (1) bokstav f)

Skattebetalerforeningens Rettsikkerhetsfond

Kontaktinformasjon (adresse, telefon, epost), fødselsnummer, dokumentasjon.

Skattebetalerforeningen Rettsikkerhetsfonds formål, er å hjelpe personen som har fått problem på grunn av skattemyndighetene. Rettsikkerhetsfondet kan yte bidrag til saksomkostning samt honorar til prosessfullmektig i skatte- eller avgiftssaker. Fondet har også som formål å yte bidrag til arbeid forbedring av borgerens rettsikkerhet på skatte- og avgiftsområdet.

Søknader med dokumentasjon til rettsikkerhetsfondet sendes til Skattebetalerforeningen som foretar juridisk vurdering av søknaden, og utformer forslag til vedtak til fondets styre. Rettsikkerhetsfondet styre fatter vedtak. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som er gitt.

*POL artikkel 6 nr. 1 bokstav b)

Medarbeidere

Kontaktinformasjon (adresse, telefon), fødselsnummer, kontoinformasjon, pårørendeinformasjon, informasjon om sykefravær og permisjoner, skatteopplysninger, reise og utleggskrav, stilling- og lønn

Fast og midlertidig ansatte registreres i våre sentrale systemer som lønns- og personalsystem samt og ulike IKT systemer. Formålet med behandlingen av personopplysninger for medarbeidere er å ivareta deres rettigheter som ansatt for å oppfylle Skattebetalerforeningen sin plikt som arbeidsgiver.

*POL artikkel 6 nr. 1 bokstav b og e)

Rekruttering til nye stillinger

CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som er gitt. *POL artikkel 6 nr. 1 bokstav b og e)

 

Informasjonskapsler – cookies

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å få informasjon om bruk av våre nettsider. Informasjonen vi registrerer benyttes til analyseformål, tilpasning av innhold, annonser og for å videreutvikle våre tjenester- og for å avdekke misbruk. Oversikt finner du nederst i dokumentet.

 

3       Hva bruker vi personopplysningene dine til?

Vi bruker personopplysningene for å håndtere og kommunisere med deg om ditt medlemskap og de tjenestene du har registrert deg for- og benyttet deg av, som beskrevet ovenfor samt for dialog med øvrige kontakter og forbindelser. For innsikt, og for å kunne tilby deg som medlem gode og relevante tjenester og tilbud, benytter vi statistiske modeller fra offentlige tilgjengelige kilder.

*POL artikkel 6 (1) bokstav b) og c)

Medlemskommunikasjon og nyhetsbrev

Skattebetalerforeningen sender relevant medlemsinformasjon med nyheter, informasjon om medlemsfordeler, tilbud om kurs og kompetanseheving, egne- og samarbeidpartneres tjenester samt salg av relevante skattefaglige produkter som bøker. Vi sender deg slik informasjon til du aktivt har meldt deg av som mottaker av nyhetsbrev.  Du kan når som helst reservere deg mot å motta slik informasjon via lenke i informasjons-/nyhetsbrev du mottar fra Skattebetalerforeningen.

*POL artikkel 6 (1) bokstav b)

  4     Hvem deler vi personopplysninger med

Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom person-opplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale som omfatter taushetserklæring, slik vi har bestemt, og med samme retningslinjer som skissert i denne erklæringen.  *POL artikkel 28 (3) bokstav a)

Deling med samarbeidspartnere

For å kunne gi medlemstilbud i samsvar med medlemsbetingelsene, som utsendelse av medlemsbladet Skattebetaleren, (frakt- og postlevering) kan opplysninger som navn, postadresse og poststed overføres til samarbeidspartnere/leverandører i et alminnelig anvendt maskinlesbart format, som f.eks. Microsoft Excel. *POL artikkel 6 (1) bokstav b)

5       Lagring av personopplysninger

Gruppering Lagringstid Behandlingsgrunnlag
Medlem 5 år Regnskapsloven/berettiget interesse
Leverandør/kontakter 3 år Berettiget interesse/avtale
Kursdeltakere 5 år Regnskapsloven/forskrift lagring kursbevis (FIN)
Netthandel 5 år Regnskapsloven/avtale
Juridisk bistand 5 år Regnskaps-, advokat- og hvitvaskingslov/interesseavveining
Medarbeidere 5 år Regnskapsloven/avtale/berettiget interesse.

 

Personopplysninger og dokumentasjon anonymiseres og/eller slettes når det ikke lengre er nødvendig for formålet de ble innhentet for. *POL artikkel 13 (2) bokstav a)

6       Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger

Henvendelser om innsyn, retting/endring og sletting skal sendes skriftlig til Skattebetalerforeningen, (kontaktinformasjon finner du først i dette dokumentet), og vil besvares så raskt som mulig- og senest innen 1 måned etter at henvendelsen er registrert mottatt. Skattebetalerforeningen kan stille krav om at din identitet verifiseres/legitimeres.  *POL artikkel 12 (2)

Rett til innsyn

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, hvor personopplysningen kommer fra samt informasjon om formålet med behandlingen. Informasjonen sendes deg i en vanlig elektronisk form, som f.eks e-post eller via vårt saksbehandlingssystem. *POL: Artikkel 15

Rett til retting og sletting

Du har rett til å be om retting og sletting av personopplysninger som skal utføres uten ugrunnet opphold, dersom det ikke, grunnet lovpålagte krav og forskrifter, er nødvendig å lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. *POL: Artikkel 16 og 17

Rett til endring

Du har rett til å be om endring og begrenset behandling av personopplysninger som skal utføres uten ugrunnet opphold, dersom det ikke, grunnet lovpålagte krav og forskrifter, er nødvendig å lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. * POL: Artikkel 18

Dataportabilitet

Basert på din skriftlige henvendelse samt bekreftet samtykke og verifisert identitet, kan person-opplysninger du har oppgitt til oss, overføres direkte til en annen behandlingsansvarlig i et alminnelig anvendt maskinlesbart format, som f.eks. Microsoft Excel. * POL: Artikkel 20

Klage til tilsynsmyndighet:

Dersom du er uenig i måten Skattebetalerforeningen behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.  * POL: Artikkel 17

For å kunne benytte deg av denne rettigheten må du først ta kontakt med Skattebetalerforeningen, og henvendelsen skal sendes skriftlig, kontaktinformasjon finner du først i dette dokumentet. Vi vil besvare henvendelser så raskt som mulig- og senest innen 1 måned etter at henvendelsen er registrert mottatt. Skattebetalerforeningen stiller krav til at identitet verifiseres/legitimeres før personopplysninger utleveres.

7       Hvordan sikrer vi personopplysningene

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, og organisatorisk art.

Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Tilgang til personopplysninger (og klient-/saksinformasjon) er begrenset til personell via rollebasert inndeling for de som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver. Vi benytter 2 trinns autentisering ved pålogging til våre forretningssystemer, og basert på interne IKT-retningslinje foretar vi jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IKT-systemer og forretningsløsninger. * POL: Artikkel 32

Oversikt avtaler / lovpålagte krav og forskrifter.

Personvernerklæring sbfskatteadvokater

Medlemsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Kurs betingelser (Praktiske opplysninger)

Avtalevilkår kursabonnement

Personopplysningsloven (*POL)

Rettigheter – personvernregelverket/Datatilsynet

Finanstilsynet – krav til lagringstid kursdokumentasjon

Cookies–oversikt

Endringer

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.