Statsbudsjettet: Foreslår milliardfradrag for unge

Stig Flesland

Til tross for kritikk da forslaget var på høring, velger regjeringen å foreslå at det innføres et skattefradrag for unge.

Dagens forslag innebærer at unge fra 17 til 29 år med arbeidsinntekt får redusert grunnlaget for skatt på alminnelig inntekt med inntil 23 500 kroner. Det gir en skattelettelse på inntil 5 170 kroner.

Fradraget blir redusert med 10 prosent av arbeidsinntekten som overstiger 300 000 kroner. Fradraget blir dermed null for dem med arbeidsinntekt over 535 000 kroner.

– Med denne utformingen vil fradraget i hovedsak komme de med relativt lave inntekter til gode. Det bidrar til utjevning. Om lag 85 prosent av den samlede skattelettelsen på 1,5 milliarder kroner vil gå til dem med inntekt under 400 000 kroner, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

For å styrke insentivene til å arbeide gis fradraget i arbeidsinntekt og næringsinntekt, og som hovedregel ikke i trygdeinntekter. Fradraget gis likevel i sykepenger og foreldrepenger.

Regneeksempel jobbfradrag for unge

Maksimalt fradrag er 23 500 kroner. Fradraget blir redusert med 10 prosent av arbeidsinntekten som overstiger 300 000 kroner. Med en arbeidsinntekt på 350 000 kroner blir fradraget dermed redusert med:
(350 000 – 300 000) × 0,1 = 5 000 kroner

Fradraget blir da: 23 500 – 5 000 = 18 500 kroner

Siden skattesatsen på alminnelig inntekt er 22 prosent, blir skattelettelsen:

18 500 × 0,22 = 4 070 kroner

Koster 1,5 milliarder kroner

– Fradraget slik det er skissert vil i snitt gi skattelette på inntil 20 prosent til unge med lave og middels inntekter. I tillegg til å gi unge mer å rutte med vil det styrke insentivene til å jobbe. Både skatteletten i seg selv og effekten på arbeidsmarkedet vil kunne bidra til redusert ulikhet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Fradraget gjelder skattepliktig lønns- og næringsinntekt. Det skal likevel gjelde for blant annet foreldrepenger og sykepenger. Fradraget skal innrettes slik at det i hovedsak kommer de med lave inntekter til gode.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil fradraget redusere skatteinntektene med om lag 1,5 milliarder kroner.