Skattebetalerforeningen skal hjelpe og passe på

Skattebetalerforeningen skal som en politisk uavhengig organisasjon være vaktbikkje, påvirke politikere og hjelpe medlemmene våre skattefaglig, skriver foreningens administrerende direktør Karine Ugland Virik. 

Karine Ugland Virik

På noen få år er verden blitt en annen enn de fleste av oss kunne sett for oss. Etter to år med allmøter og arbeid ved kjøkkenbordet åpner samfunnet igjen. Etter to år kan vi igjen møte kollegene på kontoret. Samtidig har de to pandemiårene gitt oss nye digitale ferdigheter, så også i Skattebetalerforeningen. 

De siste årene er stadig flere av kursene våre digitalisert, og stadig flere tar dette tilbudet i bruk. Denne våren lanserer vi også et nytt kursabonnement. På denne måten vil vi bidra til at våre medlemmer og brukere får nødvendig kompetanse knyttet til skatter og avgifter. 

Vårt mål er å gjøre skattehverdagen enklere for folk. Det har vært en visjon som har fulgt foreningen gjennom 70 år. Det skal vi også jobbe for i mange år fremover. For selv om skattemeldingen er blitt forenklet, betyr ikke det at det er enkelt for alle. 

I år feirer vi at Skattebetalerforeningen gjennom 70 år har stått på skattebetalernes side. Det er vi stolte av og vil markere i neste utgave av Skattebetaleren. Vi har på ingen måte til hensikt “å gå av med pensjon” i anledning at vi fyller 70 år. Snarere skal vi fortsette vårt arbeid med å være gode på å gi god faglig hjelp. 

Samtidig skal foreningens ansatte bruke sin faglige tyngde til å ytre meninger om skatter og avgifter som er i tråd med prinsipprogrammet vårt. Det kan du lese på neste side. Ukentlig er Skattebetalerforeningen representert gjennom sine ansatte i mediene. Enten det er i kronikk, intervju med næringslivspressen eller å delta i debattprogram på TV. Dette skal vi jobbe aktivt for i tiden som kommer. Slik at flere blir foreningen bevisst og vet vi er der for å kunne hjelpe dem. 

For Skattebetalerforeningen skal være modige. Vi skal være i forkant på skattesiden, vi skal være offensive og vi skal tørre å tale medlemmenes sak. Derfor er det også viktig at vi fortsetter å være tilgjengelige for våre medlemmer, blant annet gjennom skattetelefonen, SBF Skatteadvokater og våre mange kurs. Noen ganger er det bare å ringe oss. Vi er der for dere. 

Skattebetalerforeningen er en høringsinstans når Stortingets finanskomite går gjennom statsbudsjettet. I 2021 leverte foreningen flere høringsuttalelser. Det skal vi fortsette å gjøre. Vi skal pleie kontakt med stortingsrepresentanter fra alle partier. Vi skal påvirke politikken for medlemmene våre, ikke for enkelte partier eller en politisk holdning. 

Skattebetalerforeningen er og skal være en politisk uavhengig organisasjon. Det er viktig også for fremtiden. Det er på denne måten vi blir hørt. Det er på denne måten vi kan påvirke.

Under pandemien har vi sett at tannhjulene i samfunnet har fått landet vårt til å henge sammen. Private som offentlige. Politikerne har vist stor vilje, noe vi i Skattebetalerforeningen har vært enig i. Om ikke alt har truffet like godt er neppe overraskende i et så ukjent farvann som pandemien har vært, men det vi har sett at det har vært stor vilje til å bidra. Det er viktig. Viljen sikrer arbeidsplasser, som igjen gir skatteytere. Sammen har det norske samfunnet stått på lag for å bære landet vårt fremover. Det fortjener honnør. Det fortjener ros. Og det fortjener respekt. 

I en slik situasjon som verden har vært gjennom, har det ikke falt seg naturlig å dele ut Sløseriprisen. Å dele ut en pris når det offentlige viser vilje til å skape en så forutsigbar fremtid for skattebetalerne som mulig, ville det skapt feil fokus å dele ut prisen. Med nye mørke skyer hengende over Europa er det uvisst hvorvidt prisen deles ut i år eller ei. 

Skattebetalerforeningen skal passe på. I den senere tid har vi sett hvordan tilliten til sentrale politikere svinner samtidig som det er blitt kjent at de har tatt for seg av godene. Goder som er finansiert av skattepengene våre. 

Politikere har enten tillit, eller så har de ikke det. Vi mener det er behov for å rydde opp i systemet. Det er behov for å gjøre ordningene mer transparente. Skal våre fremste tillitsvalgte ha tillit, er det nødvendig. 

Vi har et tillitsbasert system. Samfunnet blir bedre om vi har tillit til dem som styrer. Samtidig er det viktig å understreke at også representantene på Løvebakken er vanlige mennesker. Også de må få lov til å gjøre feil. 

Verden blir stadig mindre og kriser andre steder får utslag også for oss. Økonomiene er tettere integrert og vi er avhengig av hverandre på tvers av landegrensene. 

Skattebetalerforeningen skal fortsatt være vaktbikkje. Det offentlige forbruket har økt kraftig de siste årene. I et langsiktig perspektiv er ikke det bærekraftig. 

Vi skal passe på. 

God skattemelding. Trenger du hjelpe er vi her for deg.

 

Vårt prinsipprogram:

Vi er på skattebetalernes side

Skattebetalerforeningen skal jobbe aktivt for at rettssikkerheten er god både for private og næringsdrivende. 

Skattebetalerforeningen mener:

 • Skattebetalerne må sikres god rettssikkerhet, både under den administrative saks- og klagebehandlingen, og ved domstolsbehandlingen. 
 • Skatteetaten skal gi skattyterne god og lett tilgjengelig veiledning, sørge for rask saksgang og likebehandling av skattebetalerne.
 • Skattebetalerne skal sikres en reell uavhengig behandling av klagesaker i forvaltningen.
 • Skattereglene skal være forståelige og forutsigbare.
 • Endringer i skattereglene skal ikke gis tilbakevirkende kraft i skattebetalers disfavør.
 • Det er menneskelig å feile. Enkeltstående feil og mangler av en ellers aktsom og lojal skattebetaler bør ikke resultere i sanksjoner. Dette må gjelde også for profesjonelle rådgivere, som for eksempel regnskapsførere.
 • Skattyternes profesjonelle rådgivere har til hensikt å bidra til at regnskap, skatt og avgift blir korrekt for kunden. Dette utgangspunktet bør være førende for skatteetatens dialog med de profesjonelle rådgiverne.

Vi skal påvirke skattepolitikken

Skattebetalerforeningen skal være et viktig talerør inn mot myndighetene og jobbe for et moderat skattenivå for personer og næringsdrivende.

Skattebetalerforeningen mener:

 • Skattereglene og skattenivået må innrettes slik at det lønner seg å jobbe, og må legge til rette for å skape arbeidsplasser og verdier for samfunnet. 
 • Næringslivets etterlevelseskostnader bør være et viktig hensyn når nye regler innføres. 
 • Mange internasjonale selskaper betaler i dag ikke den skatten de skal til Norge. Skattereglene må innrettes slik at verdiskaping i Norge faktisk skattlegges i Norge. 
 • Svart arbeid er ødeleggende for den seriøse delen av næringslivet, og fører til at vanlige skattebetalere må betale høyere skatt. Svart arbeid bør bekjempes pragmatisk, både med pisk og gulrot.
 • Formueskatten bør avvikles.
 • Eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig bør avvikles.
 • Egen bolig bør i liten grad være et skatteobjekt. 
 • Offentlige gebyrer skal ikke overstige det offentliges direkte kostnader ved å produsere en vare eller tjeneste.
 • Dokumentavgiften bør fjernes og erstattes av et gebyr som kun dekker det offentliges kostnader ved hjemmelsoverføring.
 • Særavgifter bør knyttes til eventuelle skadevirkninger ved en vare eller tjeneste. 

Vi skal jobbe for en effektiv velferdsstat

Det er viktig for skattesystemets legitimitet og for en bærekraftig velferdsstat, at det offentliges midler brukes effektivt og med nøkternhet. 

Skattebetalerforeningen mener:

 • Velferdsstaten er til for innbyggerne og skal levere gode tjenester og ytelser til befolkningen.
 • Det offentlige bør i sine innkjøp av varer og tjenester jobbe aktivt for å få mest ut av hver krone. 
 • Bruk av skatteinntektene bør preges av nøkternhet og fornuft. Det bør være et mål at bruken blant annet fremmer varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle, i tråd med FNs bærekraftmål. Bærekraftmålene bør også i andre sammenhenger være retningsgivende for bruken av skattepenger.