Skatteråd til studenter

Studenter er mer opptatt av lån og stipend enn de er av skatt og skattemelding. Noe som er naturlig, da finansiering av et ofte langt og krevende studie er svært viktig å få på plass, skriver skatteadvokat Per-Ole Hegdahl. 

Per-Ole Hegdahl

Per-Ole Hegdahl

Noen forhold er viktig å ta hensyn til for studentøkonomien. Inntekt og skatteplikt, familiehjelp til boligfinansiering og BSU-ordningen.

For selv om Statens lånekasse ofte er studentenes viktigste og beste venn under studiene, er deltidsjobb og nær families støtte og hjelp ofte en viktig hjelp over kneika.

Men også storsamfunnet har ordninger som er til god hjelp. 

Ordningen med frikort er et gode som studenter kan trykke til sitt bryst. Det fine med frikort er at du med dette kan tjene inntil 65.000 kroner i 2022 helt skattefritt. Beløpsgrensen var 60.000 kroner i 2021. Frikort kan du få fra det året du fyller 13 år. Har du først fått det ett år, får du det automatisk også i året etter. Uavhengig av om du har bestilt frikort eller ikke, så vil inntekt inntil 65.000 kroner være skattefrie.  

Derfor er det er viktig å søke om et slikt dersom en ønsker å ha en inntekt ved siden av studiene. Uten frikort må arbeidsgiver trekke skatt, og det som trekkes betales først tilbake året etter.

Rådet er: Skaff deg frikort!

Kan begrense stipend

Det er kun den inntekt som overstiger 65.000 kroner som du må betale skatt av. Hvis du forventer å tjene 120.000 kroner i løpet av et år, vil arbeidsgiver trekke forskuddsskatt hver måned, men dette forskuddstrekket er beregnet på bakgrunn av at de første 65.000 er skattefrie, mens de inntektene du har utover dette er skattepliktige. Er du usikker på hvor mye skatt du må betale, kan det være smart å gå inn på Skattekalkulatoren til Skatteetaten, og beregne hvor mye du skal betale.

Det finnes ingen øvre grense for hvor mye en student ønsker å tjene.

Høy inntekt eller høy formue, begge deler kan imidlertid gi kutt i den andelen av lånet fra Statens lånekasse som omgjøres til stipend. Reglene sier at inntil 40 prosent av basislånet kan omgjøres til stipend når eksamen er bestått, under visse forutsetninger. Foruten at studenten må bo borte fra foreldrene må studenten heller ikke ha inntekt eller formue som overstiger lånekassens grenser som er henholdsvis 195.295 kroner i inntekt og 444.300 kroner i formue, begge deler for 2021.

Rådet er: Ha en inntektsplan om du har studielån

Bolighjelp fra familie

Noen studenter er så heldig at de får hjelp av foreldre eller besteforeldre til å leie eller kjøpe en bolig. Månedlige gaver fra nær familie vil ikke påvirke stipendandelen negativt, med mindre pengene spares og din formue minus gjeld overstiger 444.300. Da påvirkes muligheten til å få omgjort lån til stipend ved avsluttet studium.

Gaver fra familie har heller ingen innvirkning på givers eller mottakerens skatteforhold bortsett fra at arv og gaver som overstiger 100.000 kroner må opplyses om i skattemeldingen.

Hvis foreldre eller besteforeldre enten låner deg penger til kjøp av leilighet, eller kjøper en leilighet som du kan bo i, er det viktig å kjenne til de skattemessige konsekvenser dette har for deg som student.

Det vanligste er at foreldre enten gir lån eller stiller sikkerhet (kausjonsansvar) for leiligheten som kjøpes i studentens navn. Normalt er også dette den gunstigste skattemessige løsningen. 

Skattefri gevinst

For det første settes formuesverdien av en bolig som er studentens primærbolig til 25 prosent av boligverdien. Det innebærer at en bolig til 4 millioner blir verdsatt til en formue på én million.  Har studenten også et eget lån på minst 556.000 kroner, vil studenten få en skattemessig nettoformue som er lavere enn 444.300, tallet som er grensen for avkorting av lån til stipend.

Gitt at boligen stiger i verdi i løpet av studietiden, så vil studenten etter studier kunne selge boligen skattefritt. Dette under forutsetning av at studenten har eid boligen i mer enn ett år når salget finner sted eller avtales, og studenten også har brukt boligen som egen bolig i minst ett av de to siste år. Litt forenklet kan man si at har du eid og bodd i en bolig i mer enn 1 år, kan du selge boligen skattefritt. 

I de tilfeller hvor en student gis rett til å bruke boligen eller en leilighet til nær familie er denne fordelen skattefri. Men i slike tilfeller vil ikke studenten kunne selge denne boligen skattefritt, fordi han ikke har eid boligen.

Rådet er: Det smarteste er å ha større lån enn skattemessig formuesverdi på bolig!

BSU

Ikke alle klarer å spare penger til egen bolig mens man er student, men hvis du har økonomi til det er dette er en svært lukrativ spareform. Myndighetene ser det som så viktig at flest mulig kommer i posisjon til å kjøpe sin egen bolig, at det er de villig til å «premiere» deg ved å gi deg et skattefradrag. 

Skattefradrag innebærer at det gjøres fradrag i skatteforpliktelsen din, i motsetning til for fradragsberettigede utgifter som føres til fradrag mot inntekter. For BSU er det derfor viktig å være oppmerksom på at skal du ha full glede av denne gavepakken så må du ha inntekt stor nok til at du kan nyttiggjøre deg skattefradraget. I praksis innebærer det at du må ha en inntekt på om lag 77.000 kroner for å få fullt fradrag for et skattefradrag på maksimalt sparebeløp på 27.500 kroner per år.

BSU-spareordningen gjelder for alle inntil de fyller 33 år og totalbeløpet som kan spares med skattefradrag er begrenset til 300.000 kroner. En annen fordel med BSU er at bankene gir god rente på denne type spareavtaler. Men du bør være trygg på at du har god nok økonomi til at du kan la pengene bli stående til du skal kjøpe egen bolig. 

Brytes spareavtalen ved uttak til livsopphold eller feriereise, vil tidligere skattefradrag reverseres og med renter kan det bli svært kostbart å bryte en BSU-avtale.

Rådet er: Bryt ikke BSU-avtalen!