Domstolene må fortsatt kunne behandle alle skattesaker

Per-Ole Hegdahl

Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen

(Foto: Bo Mathisen)

 

Finansdepartementet sendte før sommeren et forslag på høring som i praksis vil svekke skattyters rettssikkerhet kraftig. Det forslaget bør legges bort snarest mulig når Finansdepartementet nå har fått høre motforestillingene.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Det er skatteetaten som skal kontrollere og påse at vi alle betaler riktig skatt. Skulle vi som skattytere være uenig med skatteetaten har vi heldigvis rettssikkerhetsgarantier som sikrer at vi kan klage til overordnet forvaltningsorgan. I tillegg kan saken eventuelt bringes inn for de ordinære domstoler. Særlig domstolsbehandling oppleves som betryggende for skattyterne. Det er blant annet fordi vi har stor tillit til at saken da blir vurdert på nytt av dommere som starter med blanke ark og som ikke har noen tilknytning til skatteetaten.

Dette leserinnlegget har også stått på trykk i Finansavisen: 
Departementet vil spenne ben under skattyternes rettssikkerhet

Nå foreslår altså Finansdepartementet å spenne ben under deler av denne ordningen. Forslaget innebærer at det bare skal være søksmålsadgang over vedtak fra skattemyndighetene som det er klageadgang på.

Det er få skattesaker som bringes inn for domstolene. Men det hender for eksempel at skattytere ikke klarer å overholde fristreglene for å klage og dermed ikke får prøvd sin skattesak på nytt. I dag er det opp til skattemyndighetene å bestemme om en slik sak likevel skal tas opp til ny behandling. Sier skatteetaten nei er det i dagens system betryggende å vite at saken kan bringes inn for domstolene. Domstolene kan da vurdere om skatteetaten har gjort en god nok vurdering når de har vurdert for og mot ny behandling. På denne måten kan domstolene overprøve skatteetatens beslutning, på samme måte som domstolen overprøver andre forvaltningsvedtak.

Når departementet nå foreslår å fjerne denne viktige rettssikkerhetsventilen kan en nesten undres over om det er tilstrekkelig avstand mellom skatteetaten og Finansdepartementet. Så sent som i juli i år så vi eksempel på en sak der lagmannsretten måtte gripe inn og korrigere skatteetaten i en sak der skatteetaten hadde avvist klagen.

I mange sammenhenger er skattesaker ofte en kamp mellom David og Goliat. La det være med at Goliat er større og sterkere, men vær snill, ikke ta fra oss retten til å bringe inn en god dommer på banen. Uten en god og uavhengig domstol som kan kontrollere om vilkårene for å avvise en klagesak har blitt fulgt, vil rettssikkerheten svekkes.

Som flere av våre advokatkollegaer har gitt uttrykk for: Dette forslaget bør «sables ned»!