Firmabilbeskatning – avklaring av nye regler

Joachim Johannessen

Fra og med inntektsåret 2016 trådte det i kraft nye regler for beskatning av yrkesbiler (varebil klasse 2 og lette lastebiler).

Her har Skatteetaten lykkes med å få på plass et regelverk som er mindre skjønnsmessig, mer fleksibelt og enklere å etterleve. Men som alltid når det blir innført nye regler, så vil det dukke opp spørsmål som ikke er avklart.

Vi skal ikke ta en full gjennomgang av de nye reglene her, men gi en kort oversikt over enkelte områder hvor det har vært tvil om hvordan de nye reglene skal forstås. I tillegg er det fortsatt uklart hvilke dokumentasjonskrav som kreves ved bruk av elektronisk kjørebok for å påberope seg individuell verdsettelse.

For de såkalte «yrkesbilene» (varebil klasse 2 og lette lastebilerunder 7500 kg) kan man fra 2016 velge mellom 2 alternative metoder for verdsettelse av fordelen ved privat bruk. Enten følger man de ordinære sjablongregelene for firmabil, men med et særskilt bunnfradrag, eller man velger en individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk etter en kilometersats.

Er ansatte bundet av arbeidsgivers metode?

Hvis man ønsker å benytte seg av individuell verdsettelse så er det et vilkår at det benyttes elektroniske kjørebok. I arbeidsforhold må kjøreboken administreres av arbeidsgiver og individuell verdsettelse må være brukt ved forskuddstrekket. Hvis arbeidsgiver har benyttet sjablongregelen, så vil ikke den ansatte kunne påberope seg individuell verdsettelse ved levering av skattemeldingen selv om vedkommende kan dokumentere kjøringen sin med elektronisk kjørebok.

I de tilfellene hvor arbeidsgiver har benyttet individuell verdsettelse basert på elektronisk kjørebok, så vil den ansatte derimot kunne påberope seg sjablongregelen ved levering av skattemelding hvis dette vil gi en lavere skattepliktig fordel. Ordlyden i FSFIN § 5-13-1 (4) setter i hvert fall ikke noen begrensning her.

Dyrt med sjablongmetoden

Basert på erfaringstall fra en av leverandørene av elektroniske kjørebøker, så viser de fleste ikke benytter sjablongregelen siden det blir for kostbart. Det er bare i de tilfellene hvor man kjører veldig mye privat at sjablongregelen vil være et fornuftig alternativ. Hvis vi har en varebil klasse 2 med listepris på 300.000 så vil dette i 2016 gi en skattepliktig fordel på 45.000 etter sjablongregelen, og man må da kjøre mer enn 13.235 km privat for at det skal lønne seg med sjablongregelen.

Uklare dokumentasjonskrav

Det er fortsatt uklart hvilke dokumentasjonskrav som gjelder ved bruk av individuell verdsettelse. I Skatte-ABC 2016 fremkommer det at «den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total kjørelengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat.»  I forarbeidene til de nye reglene ble det sagt at skattedirektoratet skulle komme tilbake med en vurdering av hvilke dokumentasjonskrav som skulle oppstilles ved bruk av elektronisk kjørebok. Det har fortsatt ikke kommet noen avklaringer her, men vi vet at skattedirektoratet, i samarbeid med ulike tilbydere av elektroniske kjørebøker, arbeider med å få dette på plass så raskt som mulig. Nå er det over et år siden de nye reglene trådte i kraft og det er på høy tid å få avklart dette.

Sporadisk bruk

Hvis den private bruken er inntil 10 dager i året, og maksimalt 1000 km så utløses det ikke fordelsbeskatning. Ved telling av antall dager, så er det presisert at bilen anses for «brukt» også på dager hvor den står parkert. Låner den ansatte arbeidsgivers bil i 11 dager vil grensen på 10 dager være overskredet, selv om bilen har stått parkert ved hytta de fleste dagene.

Det har vært litt usikkerhet hos enkelte om de nye reglene for sporadisk bruk også gjelder for næringsdrivende siden det i Skatte-ABC for 2016 fortsatt står at det for næringsdrivende kan unnlates tilbakeføring ved helt sporadisk faktisk bruk (uten å vise til de nye kvantitative grensene som nevnt ovenfor). Skattedirektoratet har presisert at de nye reglene for sporadisk bruk også gjelder for næringsdrivende og at det vil bli foretatt en korrigering i Skatte-ABC.

Skifte av beregningsmetode

Etter gjeldende rett vil arbeidsgiver i utgangspunktet ikke kunne kombinere sjablongmodell og individuell verdsettelse for samme bil innenfor et inntektsår.

Unntak fra dette gjelder likevel hvis elektronisk kjørebok anskaffes og tas i bruk i løpet av inntektsåret. I slike tilfeller vil individuell verdsetting kunne gjøres fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes.