Rettssikkerhet – men bare når det ikke koster for mye?

Rolf Lothe

Etter sommeren kan du få en skatteklage vurdert av en uavhengig nemnd – eller du kan få den vurdert av Skattedirektoratet. Alt avhenger av hvor mye penger det er snakk om.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Da regjeringen tiltrådte var rettssikkerhet et viktig ord. Skattytere skulle få en rettferdig behandling av klagene sine. Og det skulle gjøres av en uavhengig nemnd med høyere kompetanse enn tidligere. Men det var åpenbart bare så lenge det ikke kostet for mye.

Overfører oppgaver

Skatteklagenemnda, som er en viktig sikkerhetsventil i skattesystemet, har i to år vært dramatisk underbemannet. Vi har påpekt dette, og nemndas ledelse har påpekt dette.

Finansdepartementet har imidlertid ikke villet høre på det øret, og har ment at nemnda har hatt nok ressurser til å løse oppgavene. Det hadde de helt frem til revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem.

Da hadde nemnda for mye å gjøre, og flere oppgaver skal nå overføres til Skattedirektoratet.

Departementets forslag innebærer at man nå nedprioriterer uavhengig klagebehandling i visse saker, deriblant saker hvor klagebeløpet er lite, til fordel for en forutsatt kortere saksbehandlingstid.

Slik vi ser det er det unødvendig å sette disse to hensyn opp mot hverandre dersom Finansdepartementet på et tidligere tidspunkt hadde vært lydhøre.

Underbemannet

I stedet for å overføre sakene til  Skattedirektoratet burde åpenbart sekretariatet for Skatteklagenemnda vært styrket.

Det er vårt inntrykk at det ikke er Skatteklagenemnda som er flaskehalsen, men sekretariatet. Og det er lett å forstå når sekretariatet bare er bemannet med omtrent 30 saksbehandlere, selv om Skatteetaten i tidligere år har brukt det mangedobbelte antall årsverk på å forberede sakene for Skatteklagenemnda.

Midlene på omtrent 15 millioner kroner, som nå skal brukes i Skattedirektoratet fordi de må håndtere skatteklager, burde vært brukt til å styrke Skatteklagenemnda. I tillegg burde, etter vårt syn, ytterligere stillingshjemler fra etaten vært overført til sekretariatet.

Feil ressursbruk

Hvis Finansdepartementet faktisk hadde villet beholde Skatteklagenemnda som en viktig sikkerhetsventil – for alle skattytere – burde man også sett på ressursbruken i Skatteetaten. I dag brukes store ressurser på en (for) grundig saksforberedelse og klargjøring av klagesaker før saken sendes til sekretariatet.

Vi ser bare en begrenset verdi i denne grundige gjennomgangen fra etatens side, da det lett blir dobbeltarbeid når sekretariatet uansett må sette seg inn i sakens dokumenter på fritt grunnlag.

Vår erfaring er også at etatens forberedelse av saken tar lang tid, slik at saken allerede har rukket å bli relativt gammel før den når sekretariatet. Det meste av ressursene som går med til gjennomgangen burde vært flyttet til sekretariatet – for å sikre uavhengigheten.

I stedet har Finansdepartementet valgt en linje der rettssikkerheten ikke er så viktig som den en gang var.