Finansdepartementet vurderer å endre regler for å redusere antall skatteklager

Stig Flesland

Antall skatteklager er nå så høyt at det har oppstått lang ventetid for å få behandlet klagene. I Skatteklagenemndas sekretariat ropes det etter flere ressurser.

Svaret fra Finansdepartementet er nei. Der vurderer man i stedet å endre reglene, slik at færre får klagesaken sin behandlet i Skatteklagenemnda.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I sommer sendte dagens leder og nestleder i Skatteklagenemnda et bekymringsbrev til Finansdepartementet. Her skriver Gudrun B. Andvord (leder) og Benn Folkvord (nestleder) at opphopingen av saker er uholdbar.

– Nemndsledelsen ønsker med dette å adressere sin bekymring for utilstrekkelig kapasitet til å forberede klagesaker i sekretariatet. For at klageordningen skal fungere som forutsatt og innfri kravene som stilles til kvalitet og saksbehandlingstid, må sekretariatet gis rammebetingelser som gjør dette mulig, skriver de i brevet – og fortsetter med å beskrive status nå:

– Den foreliggende arbeidssituasjonen med et betydelig press på kort produksjonstid, høy kvalitet men likevel fortsatt opphopning av saker/restanser er følbart negativ, også for nemndas arbeid med avgjørelse av klagesakene. Vi vil derfor be om at ansvarlige administrative myndigheter snarest iverksetter tiltak for å unngå ytterligere restanseoppbygging, og at sekretariatets kapasitet styrkes/økes med andre virkemidler enn krav om økt produksjon uten endringer i rammebetingelsene.

Vil ikke gi mer penger

Det blir imidlertid møtt med alt annet enn løfter om endring i rammebetingelsene. Finansdepartementet er angivelig bekymret over proppen i systemet, og en rettssikkerhet som svinner hen, men det er vanskelig å få øye på grepene som gjøres.

På direkte spørsmål fra Skattebetaleren om hva som gjøres og om Finansdepartementet vil styrke Skatteklagenemnda, svarer statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet slik:

– Skattepliktiges rettsikkerhet skal ivaretas, og vi har et godt system som for lik og rettferdig behandling. Skatteklagenemda er en del av dette. Siden etableringen har det bygd seg opp restanser og saksbehandlingstidene er lengre enn de skal være. Dette følger vi opp med en tett dialog med Skattedirektoratet. Vi mener Skatteklagenemda har fått tilstrekkelig med ressurser.

«Vurderer regelverkstiltak»

Næsje påpeker også at nemnda fortsatt er i en oppstartsfase og at man da må regne med at prosesser kan ta lengre tid.

Så varsler han at et mulig grep for å få en raskere klagebehandling kan være å komme med regelendringer som gjør at færre klagesaker kommer inn til nemnda.

– For å få ned saksbehandlingstidene, har Skattedirektoratet iverksatt tiltak for å få mer effektiv saksflyt i sekretariatet og bedre samhandling mellom sekretariatet og skattekontorene. I tillegg vurderer departementet regelverkstiltak som kan bidra til å redusere antall saker til Skatteklagenemnda samtidig som de skattepliktiges rettssikkerhet ivaretas. Eventuelle regelverkstiltak vil bli sendt på høring så snart de klare.

Savner politisk styring

Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, er helt enig med bekymringen som kommer fra Skatteklagenemnda og oppfordrer myndighetene til å ta større grep enn de har gjort foreløpig.

– Skatteklagenemnda er svært viktig i vårt skattesystem. Nemnda skal være et korrektiv for Skatteetaten og avgjørelsene der, og den må ha høy troverdighet. Det får nemnda blant annet ved å ha kompetente medlemmer som avgjør sakene og ved at sakene ikke blir liggende unødig lenge. Situasjonen med svært lang ventetid på skatteklagesaker kombinert med at du må betale skattekravet før saken blir avgjort, gjør at mange risikerer å binde opp store midler i unødig lang tid. Slik svekkes tiltroen til systemet dag for dag, sier Lothe.

Han er også kritisk til at hverken Skattedirektoratet eller Finansdepartementet har tatt større grep enn de faktisk har gjort.

– Jeg er bekymret over at myndighetene ikke hører på Skatteklagenemnda, hverken sekretariatet eller den valgte ledelsen, når de kommer med sine virkelighetsbeskrivelser og mener at det er nødvendig med flere hoder. Vi i Skattebetalerforeningen måtte kjempe lenge for å heve kompetansen til medlemmene i Skatteklagenemnda, og jeg frykter at vi må gjennom en ny og lang kamp for å få en nemnd med nok kapasitet til å ta unna saker.