Så mye lenger må du jobbe når levealderen øker

NAVs pensjonsblogg

Forventet levealder i Norge øker. Det får konsekvenser for pensjonen.

Av: Ole Christian Lien, Seksjonssjef og pensjonsekspert, NAV

Levealderen har økt raskt i Norge de siste tiårene og ventes å øke også i framtida. Bare det siste tiåret har forventet gjenstående levetid for en 67-åring økt med 1,2 år. Det innebærer at vi tilbringer stadig flere år som pensjonist. I juli publiserte NAV nye tall for levealderjustering av alderspensjon.

Levealdersjustering ble innført fra 2011 som en del av pensjonsreformen. Når du starter uttak av alderspensjon, betyr det at pensjonen din blir justert ut fra forventet gjenstående levealder for ditt årskull. Levealdersjusteringen skal sikre at pensjonssystemet forblir økonomisk bærekraftig i framtida selv om det blir flere eldre og vi lever lenger.

I praksis har du to valg når levealderen øker:

  • Jobbe litt lenger for å oppnå samme årlige pensjon som eldre generasjoner.
  • Godta at du vil få noe lavere årlig pensjon. Til gjengjeld kan du vente flere år som pensjonist sammenlignet med eldre generasjoner.

For å se hva som passer best for deg, anbefaler vi deg å bruke NAVs selvbetjeningstjeneste Din pensjon. Der kan du beregne hva den samlede pensjonen din vil bli ved ulike valg, basert på reelle data for dine pensjonsrettigheter.

Levealdersjusteringen skjer i praksis gjennom noen beregningsfaktorer som kalles forholdstall og delingstall. NAV fastsetter disse faktorene på statistikk om utviklingen i levealderen. Det gjør vi innen 1. juli hvert år for deg som fyller 61 år det året. Dermed vet du sikkert hva levealdersjusteringen vil bety før du søker om alderspensjon. For yngre årskull lager vi prognoser for hva levealdersjusteringen vil bli.

NAV har nylig fastsatt levealdersjusteringen for deg som er født i 1955. Les mer her for å lære mer om levealdersjustering og hvordan den kan slå ut akkurat for ditt fødselskull. I denne figuren kan du også se hva levealdersjusteringen vil bety for deg i praksis, avhengig av når du er født:

diagram-levealderjustering-til-blogg-v-2-768x585

Diagrammet viser hvor lenge du må fortsette i jobb og utsette uttaket av alderspensjon for å få samme pensjon som eldre generasjoner fikk fra 67 år.

For deg som er født i 1956 og senere er det ennå ikke endelig fastsatt hva levealdersjusteringen vil utgjøre. Figuren viser tre alternative prognoser bygget på befolkningsframskrivingene fra Statistisk sentralbyrå. I hovedalternativet, med middels vekst i levealder, regner vi med at folk for hvert tiende årskull må jobbe omtrent ett år lenger for å kompensere for økt levealder.

Innlegget er hentet, med tillatelse, fra NAVs pensjonsblogg: www.deterdinpensjon.no.
Hele innlegget finner du her.