Grunnbeløpet for 2016

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Grunnbeløpet øker fra 90.068 til 92.576 kroner fra 1. mai 2016. Det ble resultatet av trygdeoppgjøret. Men hva betyr det for deg?

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Grunnbeløpet i folketrygden er avgjørende for en rekke ytelser og ordninger. Blant annet bruker man grunnbeløpet for å komme frem til følgende ytelser:

 • Beregning av alderspensjon
 • Beregning av barnepensjon
 • Beregne overgangsstønad
 • Beløpsgrensen for når overformynderiet overtar kontrollen over barns sparepenger
 • Uføretrygd
 • Grensen for når opptjeningen av pensjon stopper
 • Erstatningsbeløpet i ulike kollektive forsikringsavtaler

Dette utgjør endringene

Økningen fra 2015 til 2016 er på 2.508 kroner, eller 2,78 prosent. For de enkelte gruppene vil det si at de får følgende:

 • Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 2,78 prosent.
 • Alderspensjon under opptjening øker med 2,78 prosent.
 • Regulering av løpende alderspensjoner:
  Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 2,01 prosent.
 • For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon med 2,28
  prosent.

Om grunnbeløpet

Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år. Det er den forventede lønnsveksten som ligger til grunn for reguleringen.

Reglene innebærer at grunnbeløpet og alderspensjon under opptjening blir regulert i samsvar med lønnsveksten. Uføretrygd og andre ytelser som blir regulerte i tråd med endringer i grunnbeløpet, blir dermed regulert i samsvar med lønnsveksten. Tilsvarende regler gjelder i andre pensjonsordninger.

For alderspensjon under utbetaling gjelder andre regler. Alderspensjon under utbetaling blir regulert i samsvar med lønnsveksten og deretter fratrukket en fast faktor på 0,75 prosent. Satsene for minste pensjonsnivå blir regulert i samsvar med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjusteringen for 67-åringer i reguleringsåret.

Grunnbeløpet i folketrygden (G) reguleres årlig med virkning fra 1. mai. Økning og etterbetaling foretas normalt i juli.

Banner bli medlem 2016