Viktige pensjonsspørsmål

Stig Flesland

Her i Skattebetalerforeningen har vi hver dag kontakt med en rekke folk om deres skattespørsmål. De to siste årene har vi også registrert en klar økning av antall henvendelser om pensjon.

 

I medlemsbladet vårt, Skattebetaleren, bringer vi deg derfor stoff om pensjon. Vi har fått en av Norges beste på feltet, Birger Myhr i Pensjonseksperten, til å skrive for oss, og håper hans bidrag kombinert med våre egne besvarer alt dere måtte ha om spørsmål vedrørende skatt, spørsmål om tidlig uttak, om AFP (avtalefestet) pensjon og muligheten til å jobbe ved siden av til spørsmål om utenlandske pensjonsordninger.

Grunnen til at mange har spørsmål om pensjon er at det med pensjonsreformen av 2011 kom store endringer i reglene for utbetaling og opptjening av alderspensjon i folketrygden. Samtidig ble det innført ny AFP-ordning i privat sektor. Nå har myndighetene gått videre til neste store reform innen privat sektor: omlegging av skattefavoriserte pensjonsordninger gjennom jobben – ytelsespensjon og innskuddspensjon.

I det forslaget som ble lagt frem av Banklovkommisjonen 29. juni i år er det skissert et opplegg for å modernisere disse ordningene og tilpasse dem til folketrygdreformen. I dette forslaget har man latt seg inspirere av folketrygdens «hybridsystem», altså en blanding av forsikringsprodukt, slik som dagens foretakspensjon, og et sparebasert system, slik som dagens innskuddspensjonsordning. Hva departementet, og senere Stortinget, vil falle ned på er det for tidlig å spå noe om. Men disse endringene vil få betydning for mange arbeidstakere i Norge, og deres fremtidige pensjonsnivå. Mange bedrifter går nå over til innskuddspensjon, og en mulig forbedring av innskuddspensjonsordningen kan bety mye for den enkelte arbeidstaker.

Kombinasjon av muligheten for tidlig uttak, et endret og til dels uoversiktlig regelverk og usikkerhet om hvordan morgendagens pensjonslandskap vil se ut vil føre til behov for mer informasjon.

Dagens, og morgendagens, pensjonssystem gir store muligheter for den enkelte, men samtidig blir mye av ansvaret for sparing til egen pensjon også overlatt til den enkelte. Vi håper at vi, med våre artikler i Skattebetaleren og øvrig rådgivning, er med på å bevisstgjøre våre medlemmer på en god måte.

Gry Nilsen