NUF på historiens skraphaug?

Rolf Lothe

Dragkampen vedrørende revisjonsplikten for de mindre aksjeselskapene endte som kjent med at de minste aksjeselskapene ble fritatt for revisjonsplikten. Dermed forsvant et av argumentene for å benytte selskapsformen NUF (de minste – fleste – NUF var allerede fritatt for revisjonsplikt).

Nå faller også det andre hovedargumentet når regjeringen foreslår at et aksjeselskap kan stiftes med aksjekapital helt ned til 30 000 kroner. Regjeringen trekker i begrunnelsen for endringen særlig frem at Norge skal være et land hvor det er attraktivt å etablere aksjeselskaper og at de ønsker å stimulere til flere selskaper ved å gjøre det billigere og enklere.

En kan mistenke at regjeringen pynter litt på begrunnelsen for endringen – kanskje er økningen i antallet NUF hovedårsaken til at en gjør terskelen lavere? Skattemyndighetene har ikke vært glad i selskapsformen NUF, fordi registreringen i utlandet har vanskeliggjort kontrollen av virksomheten.

Vel, uansett begrunnelse så ønsker jeg endringen velkommen, og jeg tror at en nå vil se en sterk nedgang i antallet NUF. Sannsynligvis vil selskapsformen (igjen) bli dominert av selskaper som i utgangspunktet driver næring i utlandet. For de fleste andre vil jeg tro at overholdelse av pliktene i hovedselskapets hjemland vil oppleves unødvendig tyngende og ressurskrevende når AS-formen nå blir lettere tilgjengelig.