For spennende

Stig Flesland

Regjeringen har lagt seg til en stygg uvane: Å overraske med store skatteendringer i statsbudsjettet.

 

Det er alltid spennende når statsbudsjettet legges frem. Rammene for de kommende år legges, og virkningen av forslagene kan til dels være veldig store. Så også i år. Prop. 1 LS (2013-2014) er på like over 400 sider, og inneholder blant annet en del overraskelser. Dette er overraskelser som i hvert fall ikke vi i Skattebetalerforeningen hadde regnet med – og som vi mener regjeringen burde droppet.

I de rødgrønnes forslag til statsbudsjett fremkommer det at regjeringen fra årsskiftet vil innføre nye regler for skattlegging ved salg av bolig. Dette er et grep som skal ramme dem som eier flere boliger, leier ut og som ønsker å selge skattefritt. Den nye botidsmodellen gir relativt beskjedne inntekter til statskassen, men for enkeltpersoner kommer dette til å bli svært kostbart.

I tillegg foreslår regjeringen å fjerne skatteklasse 2 for ektepar fra 2014. Dette kommer etter at man fjernet skatteklasse 2 for enslige forsørgere i 2013 – også det over natten i statsbudsjettet. Effekten her er at 140.000 ektepar – hvor den ene parten har lav inntekt – får en skatteskjerpelse på 13.200 kroner.

Disse regelendringene rammer hardt og brått.

Det normale når man vil gjøre store endringer i lovverket er å sende saker ut på høring til instanser som kan faget godt – blant annet for å sjekke om forslaget har noen sider som ikke er tilsiktet. Nå er det riktignok ikke gitt at den nye regjeringen vil være enige i at dagens forslag er gode, og dermed kan det være at det ikke blir noe av ny botidsmodell eller at skatteklasse 2 likevel ikke fjernes.

At Stoltenberg-regjeringen overrasket skattebetalerne – velgerne – er heller ikke noe nytt. Vi har sett det samme før. I 2010, for eksempel, kom det nye regler for beskatning av pensjonsinntekter. De ble presentert i statsbudsjettet for 2011, og på grunn av at man ikke hadde forutsett enkelte negative virkninger ved forslaget måtte man innføre overgangsregler for å lette overgangen for store grupper.

Skatte- og avgiftsreglene skal, etter vår mening være både forståelige og forutsigbare. De nye forslagene som ble presentert i dag oppfyller dessverre ikke disse enkle kravene.