Et godt forslag

Rolf Lothe

Vi er nok flinkere til å påpeke når noe er galt enn å berømme gode forslag, noe som delvis skyldes vårt ståsted og vår oppgave. Nå er imidlertid tiden kommet for å gi berettiget ros.

Når du klager på skattekontorets vedtak, er det skatteklagenemnda som skal avgjøre klagen din. Nå foreslår Finansdepartementet at Skatteetaten i visse tilfeller selv kan avgjøre slike klager. Det er et godt forslag fra Finansdepartementet.

Forslaget ble sendt på høring til en rekke instanser i januar i år, og høringsfristen er 17. mars. Vi skal riktignok ikke forskuttere noe – enn så lenge er dette kun et forslag. Men det lover godt.

Etter gjeldende rett må skattekontoret forelegge klagen for skatteklagenemnda, selv om skattekontoret mener at klagen skal tas til følge.

Det nye forslaget innebærer at skattekontoret selv kan endre sitt tidligere vedtak, men naturligvis bare dersom skattyter får medhold i sin klage. Forslaget gir skattekontoret den samme omgjøringsadgangen i saker det forbereder for skatteklagenemnda, som det i dag har i saker som forberedes for Klagenemnda for merverdiavgift.

Dette forslaget har flere positive effekter.

For det første vil det spare tid for den enkelte skattyter, som altså får avgjort sakene sine av skattekontoret, i stedet for å måtte vente på behandling i skatteklagenemnda. Han vil rett og slett få svar fortere.

For det andre vil færre saker nå komme til behandling i skatteklagenemnda. Det vil forhåpentligvis medføre at nemnda kan gå mer i dybden i de sakene som faktisk behandles i nemnda.

I forslaget foreslår Finansdepartementet en tilhørende endring i reglene for dekning av sakskostnader. Etter forslaget beholder skattyter samme rett til dekning av sakskostnader som han ville hatt hvis det var skatteklagenemnda som ga medhold i klagen.

Når det gjelder saker hvor skattekontoret mener det skal gis delvis medhold i klagen, er det litt mer uklart hvor man kommer til å ende opp. Forslaget fra Finansdepartementet er at skattekontoret kan fatte vedtak i saken selv om skattyter bare gis delvis medhold.

Ulempen med et slikt forslag, er at deler av klagen må behandles på nytt dersom skattyter fastholder klagen på punktene han ikke er gitt medhold. En slik ekstra behandling i skatteklagenemnda tar naturligvis tid. Alt i alt synes vi likevel forslaget er godt, fordi vi tror en samlet sett sparer tid med den foreslåtte forenklingen.