Skattebetalerforeningen kritisk til foreslått økning av utbytteskatten

Å innføre økt utbytteskatt er ingen god løsning, at økningen i tillegg skal gjelde fra oktober bidrar til å komplisere.

Martin Huseby Jensen

Fagsjef Rolf Lothe på plass under høringen i Stortingets finanskomite. Foto: Martin Huseby Jensen

– Skattebetalerforeningen støtter ikke forslaget om å øke eierskatten til 37,84 prosent, sa fagsjef Rolf Lothe under første dag i Stortingets finanskomites høring om statsbudsjettet.

Regjeringens argumentasjon om faren for inntektsskifting, mener foreningen ikke har godt nok hold i seg. Skattebetalerforeningen mener det er gode grunner til at utbytte og gevinst skattlegges noe lavere enn lønn. Uten at det utgjør fare for inntektsskifting:

  •       For det første opptjener man ikke pensjonsrettigheter på eierinntekt. Rettighetene har stor økonomisk verdi, og tilsier alene at tilfellene ikke er parallelle.
  •       Lønnsbeskatningen er progressiv, mens eierinntekt betales det full skatt allerede fra første krone etter skjerming. Lavere eierinntekter skattlegges altså vesentlig hardere enn lavere lønnsinntekter.
  •       Eier betaler formuesskatt av verdien av aksjene, som ligger til grunn for eierinntekten. Slik er det ikke for lønn.

Skattebetalerforeningens vurdering er at dette sett samlet tilsier at skatt på utbytte og gevinst bør settes lavere enn skatt på lønnsinntekt.

Regjeringen ønsker å øke skatt på utbytte med 2,64 prosentpoeng med virkning fra 6. oktober 2022. Skattebetalerforeningen mener at innføringen i oktober ikke er noen god løsning.

Skattebetalerforeningen har forståelse av det noen ganger er nødvendig med regelendringer allerede fra datoen for fremlagt budsjett. Innføringen av fritaksmetoden er et godt eksempel på det.

Økt utbytteskatt er etter vårt syn ikke et slikt tilfelle.

– I tillegg til mindre forutberegnelighet, er det en uheldig komplisering av regelverket at det samme år opereres med to ulike skattesatser for utbytte og gevinst, avhengig av når utbyttet ble vedtatt eller gevinsten realisert, slår Lothe fast. 

Skattebetalerforeningen vil påpeke at det i skattemeldingen er inntektsåret vanligvis det relevante skillet, og bidrar i så måte til å unngå unødvendig komplikasjoner. 

– Skattebetalerforeningen oppfordrer derfor at ny sats skal gjelde fra 1. januar 2023.