Vedum utsetter «Monsterskatten»

Regjeringen utsetter nye regler for skatt på privat konsum. – Flere høringsinstanser mener forslaget treffer for bredt.

Martin Huseby Jensen

Trygve Slagsvold Vedum på vei til Stortinget for å presentere regjeringens forslag til statsbudsjett 2023. Foto: Martin Huseby Jensen

Regjeringen utsetter skattleggingen av privat konsum i selskap. «Monsterskatten» som enkelte har kalt den har vært gjenstand for sterk kritikk fordi eiere av selskap vil bli beskattet for formuesobjekt selskapet eier. Altså eier selskapet ei hytte og denne står til disposisjon for eier, vil eier bli kraftig beskattet for dette.

– Skattebetalerforeningen er positivt overrasket over at regjeringen velger å utsette innføringen av de nye foreslåtte skattereglene for privat konsum i selskap. Det er et sunnhetstegn at Finansdepartementet lytter til høringssvarene, hvor mange har vært kritiske til både størrelsen av skattesjablongen, men også vært bekymret for rettssikkerheten. Skattebetalerforeningen ser frem til å bidra når regelforslaget skal justeres. Det mener vi det er stort behov for, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

LES OGSÅ: Skattebetalerforeningen er kritiske i skattehøring

Kritiske i høringen

Skattebetalerforeningen har uttalt seg i høringsrunden. Vi er bekymret for skattebetalernes rettssikkerhet da bevisbyrden ligger ene og alene i deres fang. Fagsjef Rolf Lothe har uttalt at forslaget fra departementet frem står som unyansert og uferdig. I høringsuttalelsen vår har Skattebetalerforeningen har bedt Finansdepartementet om å utarbeide et nytt forslag.
I tillegg fremstår sjablongen som foreslås i skatteleggingen som for høy. Nå er det altså klart at regjeringen utsetter innføringen av skatten.

I statsbudsjettet står det å lese at departementet har fått mange høringssvar, og at det er bred støtte for at privat konsum skal få strengere regler.

LES OGSÅ: Slik vil regjeringen strupe privat forbruk i selskap

Treffer for bredt

«Det bekrefter også at det er nødvendig å målrette de foreslåtte reglene bedre. Flere høringsinstanser mener forslaget treffer for bredt. Videre er det flere som peker på at det er behov for unntaksregler, særlig for selskap som driver med utleievirksomhet. Samtidig er det også noen som mener at reglene bør være enda strengere enn forslaget i høringsnotatet.» skriver regjeringen.

I statsbudsjettet vises det til at det vil ta lang tid å gå gjennom høringssvarene og etter det justere forslaget.

«Det vil derfor ikke bli foreslått endringer med virkning fra 1. januar 2023, slik det ble lagt opp til i høringen. Regjeringen vil legge frem et justert forslag om skattlegging av privat konsum i selskap i 2023, med sikte på ikrafttredelse i 2024.»