Flere negative endringer for næringslivet og eiere

Økt formuesskatt, økt utbytteskatt, økt arbeidsgiveravgift – det blir dyrere for næringslivet og dets eiere.

Rolf Lothe

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum like før han presenterer statsbudsjett 2023 for Stortinget. Foto: Martin Huseby Jensen

I forslaget til statsbudsjett for 2023 er det flere endringer som innebærer høyere skatter og avgifter for næringslivet og eiere.

Allerede før fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett har det vært kjent at det foreslås betydelig høyere skatter for oppdrettsnæringen og kraftindustrien gjennom innføring og endringer i grunnrenteskatten.

Les også: Øker skatten på utbytte og gevinster

Høyere arbeidsgiveravgift

I budsjettet foreslås det i tillegg å innføre en ekstra arbeidsgiveravgift på fem prosent for lønnsinntekter over 750.000 kroner. Den ekstra avgiften vil gjelde i alle næringer og i alle soner, altså også i soner med redusert arbeidsgiveravgift.

Det betyr at selv om arbeidsgiver er registrert i en sone uten arbeidsgiveravgift, vil det måtte betales fem prosent arbeidsgiveravgift av lønnsinntekt som overstiger 750.000 kroner per ansatt. Samlet vil endringen innebære en avgiftsskjerpelse på mer enn 7 milliarder kroner for næringslivet.

Eierne slipper heller ikke unna skatteskjerpelser:

Formuesskatten foreslås økt fra 0,95 prosent til 1 prosent for nettoformue mellom 1,7 og 20 millioner kroner, og beholdes uendret på 1,1 prosent for formue som overstiger 20 millioner kroner.

Samtidig foreslås det at verdsettingsrabatten for arbeidende kapital reduseres fra 25 til 20 prosent. For driftsmidler (unntatt sekundærboliger og næringseiendom) som eies direkte av en formuesskattepliktig skattyter foreslås det ingen skjerpelse av verdsettelsen, men tvert i mot en reduksjon. For slike driftsmidler foreslås det å øke verdsettelsesrabatten fra 25 til 30 prosent.

Les også: Vedum utsetter «Monsterskatten»

Økningene

Som følge av endringene ovenfor øker effektiv formuesskattesats for aksjer mv. fra 0,71 prosent til 0,8 prosent for skattepliktig nettoformue opp til 20 millioner kroner. For høyere nettoformuer øker den effektive satsen fra 0,82 prosent til 0,88 prosent.

Videre foreslås utbytte- og gevinstskatten skjerpet ved at oppjusteringsfaktoren øker fra 1,6 til 1,72. Dette innebærer at skatten på utbytte og gevinst øker fra 35,2 prosent til 37,84 prosent. Denne endringen foreslås innført allerede fra i dag, 6. oktober.