Skattebetalerforeningen er kritiske i skattehøring

Staten vil ha stans på privat forbruk i selskap. Finansdepartementets forslag til en såkalt «stoppregel» fremstår uferdig og mangelfull.

Rolf Lothe

Privatfly er blant formuesobjektene departementet vil skatte hardt.

Finansdepartementet ønsker å lage en «stopp-regel» for å begrense privat forbruk av selskapers formuesobjekt. Altså at eiere ikke skulle disponere firmaets eiendommer, fly eller båter uten å bli beskattet for dette.

Skattebetalerforeningen mener at det er avgjørende for en velfungerende fritaksmetode og aksjonærmodell at eierne skattlegges for faktisk privat konsum. I så måte er foreningen positiv til regelendringer.

Men det er flere grunner til at Skattebetalerforeningen ikke kan støtte forslaget til regelendring slik det nå foreligger.

LES OGSÅ: Slik vil staten strupe privat forbruk i selskap

Helt overordnet må en skjerping av reglene utformes på en måte som ivaretar den enkeltes rettssikkerhet på en akseptabel måte, og slik at endringene ikke ødelegger for helt ordinær virksomhet i berørte bransjer. Slik vi ser det feiler det fremlagte forslaget på begge punkter.

Forslaget er uklart og tilsynelatende svært vidtgående. Videre er de foreslåtte nivåene på sjablongbeskatningen helt urealistisk høye, og svært mye høyere enn behovet tilsier. Forslaget fremstår også uferdig og mangelfullt utredet. Det er for eksempel lite problematisert og utredet hva reglene faktisk vil bety for helt ordinær virksomhet i ulike bransjer, og det må være helt selvsagt at det nedfelles et unntak for eiendeler som utelukkende brukes i inntektsgivende aktivitet.

Svekket rettssikkerhet

Dersom de foreslåtte endringer vedtas vil det bety en vesentlig svekking av skattyters rettssikkerhet på skatteområdet. En kan fort bli møtt med skattekrav i millionklassen for feil som i utgangspunktet er ganske uskyldige. Vi har ikke tidligere sett lovforslag som til de grader avviker mellom faktisk inntekt og skattepliktig inntekt. Den samlede virkningen av hva som utløser beskatningen, nivået på beskatningen og at skattyter har bevisbyrden, gjør det svært risikofylt å drive virksomhet i berørte bransjer.

Forslaget som nå er lagt frem er ikke balansert, og vi oppfordrer derfor departementet til å utarbeide et nytt forslag, hvor skattemyndighetenes behov i større grad er balansert opp i mot skattyters rettssikkerhet.

NYTT KURS: Spenning rundt stoppregelen!

Nytt forslag ønskes velkommen

Et godt utgangspunkt for en skjerpet regel er at disposisjonsretten til selskapets eiendeler i større grad trekkes inn (her må en vurdere nærmere hvordan dette kan skje), men med klare unntak når en eiendel bare er benyttet i næring. Nivået på sjablongbeskatningen bør også i større grad være tilpasset markedsverdien av en leierett.

Du kan lese hele høringsuttalelsen til Skattebetalerforeningen her.