Ikke fradrag for mva ved salg av bygg

Høyesterett avgjorde 14. oktober 2021 saken der Finansdepartementet gikk til sak mot Skatteklagenemnda (som i sin tur er underlagt Finansdepartementet).

Hilde Alvsåker

Foto: Høyesterett/Flickr

 

I dommen kom Høyesterett til at det ikke er fradragsrett for mva på kostnader ved salg av bygg, selv om byggene hadde vært til bruk i mva-pliktig virksomhet.

Bakgrunnen for dommen var fem klagesaker som var behandlet i Skatteklagenemnda. Her endte det med at nemnda aksepterte fradrag for inngående mva ved kjøp av rådgivningstjenester i forbindelse med salg av næringsbygg.

Omsetning av fast eiendom er unntatt mva og som utgangspunkt er det ikke rett til fradrag på kostnader til unntatt omsetning. Det skal imidlertid vurderes konkret om kostnadene har en nær og naturlig tilknytning til den mva-pliktige virksomheten som gir rett til fradrag.

Mente vilkår for fradrag var oppfylt

I den ene saken, som gjaldt Siemens AS, hadde selskapet solgt hovedkontoret fordi det var nedslitt og i dårlig forfatning. Deretter skulle Siemens leie bygget i tre år, mens kjøper bygget nytt kontor som Siemens skulle leie i 12 år.

De fire andre sakene gjaldt frivillig registrerte utleiere som solgte utleiebygget og avsluttet den frivillige registreringen.

Skatteklagenemnda mente vilkårene for fradrag var oppfylt. Alle byggene hadde vært til bruk i mva-pliktig virksomhet. Selskapene hadde fått fradrag for mva på kostnader ved anskaffelsene og drift av byggene.

Nemnda kom til at også salgene skjedde innenfor rammen av mva-pliktig virksomhet, enten som ledd i utskiftning av driftsmiddel eller ved opphør av virksomheten.

Uenige i avgjørelsen

Finansdepartementet var uenig i avgjørelsene og gikk til sak mot Skatteklagenemnda. I alle sakene gjaldt det ordinært salg av eiendom, som hadde stor egenverdi for selskapene.

Det at byggene hadde vært benyttet som driftsmiddel i mva-pliktig virksomhet, endrer ikke dette. Kun bedriftsøkonomisk tilknytning er ikke tilstrekkelig for fradrag.

For de fire utleierne kom uansett den frigjorte kapitalen ikke til bruk i mva-pliktig virksomhet, fordi den ble lagt ned.

Domstolene enige

Høyesterett kom, som både tingretten og lagmannsretten, til at det ikke var grunnlag for fradrag. Når det gjaldt Siemens’ salg av bygget var det bedriftsøkonomisk motivert gjennom realisering av verdiene som lå i eiendommen. Siemens kunne ha skaffet seg kontorlokaler på annet vis, uavhengig av salget.

Selv om salget var del av et større transaksjonskompleks var salget isolert sett ikke direkte relevant for den mva-pliktige virksomheten utover å frigi likviditet. Det at bygningen hadde vært benyttet som driftsmiddel, fører ikke til at kostnader ved salget er til bruk i den mva-pliktige virksomheten.

I de fire andre sakene ble byggene solgt i forbindelse med avvikling av den frivillige registrerte utleien. Hensikten med rådgivningstjenestene var derfor ikke å videreføre den mva-pliktige virksomheten. Kravet om at kostnadene må ha tilstrekkelig nær og naturlig tilknytning til den mva-pliktige virksomheten, var dermed ikke oppfylt.