Revidert budsjett 2021: Dette er skatte- og momsendringene

Stig Flesland

Finansminister Jan Tore Sanner

Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

Forlengelse av midlertidig lav merverdiavgiftssats

Den reduserte momssatsen, som ble besluttet halvert i 2020, forlenges frem til og med 30. september. Målet er å bidra til at virksomheter som har vært nedstengt eller hatt svikt i etterspørselen får et ekstra løft.

Det vil si at bransjer som persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement får lavere momssats en stund til.

Les mer på regjeringen.no: Pressemelding om forlengelse midlertidig reduksjon i lav merverdiavgiftssats

Ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav avsluttes snart

I det reviderte budsjettet varsler regjeringen en strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav.

Regjeringen foreslår at ordningen fases ut for nye krav fra 30. juni 2021, men at oppstart av innbetaling av utsatte krav forskyves til 31. oktober. Samtidig økes avdragsperioden fra 6 til 12 måneder.

Målet for regjeringen – og strategien – er at man skal øke muligheten for flere bedrifter til å håndtere de utsatte beløpene.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen

Som varslet i flere medier kommer det en ny opsjonsskatteordning. I første omgang skal ordningen på høring, riktignok.

Ordningen skal være enklere og mer gunstig for ansatteopsjoner for selskap i oppstarts- og vekstfasen. Hovedgrepet er at all skattlegging skjer først når aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt.

Les mer på regjeringen.no: Pressemelding om ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen

Vindkraftbeskatning

Regjeringen varsler at den tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022.

Les mer på regjeringen.no: Meld. St. 2 (2020–2021) Revidert nasjonalbudsjett 2021 og pressemelding.

Elavgift og solceller

Det skal bli enklere for deg med solcelletak fremover. Regjeringen varsler høring om endringer i fritak for elavgiften for solcellekraft til eget bruk. Endringen skal gjøre det enklere for forbrukere av egenprodusert strøm å utnytte fritaket.

BSU-penger kan brukes på oppussing

Regjeringen foreslår at midler på konto for boligsparing for ungdom (BSU) ikke bare skal kunne brukes til kjøp av bolig, men også til oppgradering og vedlikehold av boligen.

I praksis har det allerede vært slik at noen slike kostnader kan dekkes inntil fem år etter boligkjøpet. Nå lovfestes adgangen, den gjøres generell, og det stilles ikke krav til tidsmessig sammenheng med selve boligkjøpet.

Skattelettelse til pensjonister

Det er vedtatt å øke minstepensjonen for enslige. Regjeringen ønsker at minstepensjonister uten andre inntekter ikke skal betale inntektsskatt. For å sikre dette foreslår regjeringen å øke minstefradraget i pensjonsinntekt. For en enslig minstepensjonist utgjør skattelettelsen typisk om lag 2 100 kroner.

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Stortinget har vedtatt å differensiere avgiften på alkoholfrie drikkevarer etter sukkerinnhold. Omleggingen trer i kraft 1. juli 2021.

Avgift på villfisk

Regjeringen foreslår å innføre avgift på villfisk mv. Forslaget følger opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 554.

Avgift på e-sigaretter

Regjeringen foreslår å innføre avgift på nye nikotinvarer som blant annet e-sigaretter.

Andre endringer

Regjeringen foreslår dessuten følgende endringer:

  • å videreføre unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022,
  • enkelte justeringer i, og tillegg til,  reglene om kildeskatt på renter og royalty,
  • endringer i reglene for registrering av britiske avgiftssubjekter i Merverdiavgiftsregisteret,
  • et betinget skattefritak i forbindelse med forbudet mot pelsdyrhold for erstatning som er utmålt etter ekspropriasjonserstatningsloven,
  • å oppheve ansvarsregelen i skattebetalingsloven § 16-12.
  • Regjeringen har utsatt innføring av avgift på forbrenning av avfall som følge av en uavklart prosess med ESA.

Les mer om dette på regjeringen.no: Les mer i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.