Utsatt årsregnskapsfrist

I tillegg varsler Finansdepartementet at det skal sendes på høring et forslag om at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsettes med to måneder, på samme måte som i 2020.

Hvis du får innvilget utsatt frist, men likevel leverer etter 20. august, vil du bli ilagt tvangsmulkt, skriver departementet i meldingen. Det samme vil gjelde næringsdrivende som ikke søker om utsatt frist, og som leverer skattemeldingen etter fristen 31. mai.

Gir mer handlingsrom

Fristen for levering av skattemelding og for betaling for 1. og 2. termin merverdiavgift er fremdeles henholdsvis 10. april og 10. juni. Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt dersom meldingen leveres etter fristen, men det vil påløpe forsinkelsesrente ved for sen betaling.

Muligheten til å søke om utsettelse er en målrettet løsning som vil gi regnskapsførere og revisorer større fleksibilitet og mulighet til å håndtere den økte arbeidsmengden som koronapandemien har medført.