Skattebetalerforeningen vil heve grense som har stått uendret i 30 år

Stig Flesland

Per-Ole Hegdahl

 

I et brev som nylig ble sendt til Finansdepartementet ber Skattebetalerforeningen om at beløpsgrensen på kr 15.000 kroner for aktivering oppjusteres til 30.000.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Denne grensen er i dag regulert i skatteloven § 14-40, og grensen ble sist endret i 1991.

Sist justert i 1991

Den beløpsgrensen vi har i dag, som gjelder for direkte utgiftsføring innenfor og utenfor næring, ble økt fra 10.000 til 15.000 kroner i 1991 – altså for 30 år siden i år.

– Det fremgår av forarbeidene at denne grensen ble ansett høy nok for å ivareta hensynet til at skattyter skal slippe å aktivere ubetydelige driftsmidler og avskrive disse etter saldoreglene, sier Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen.

Men 15.000 kroner i 1991 er ikke det samme som 15.000 kroner i 2021. Hadde opprinnelig beløpsgrense på 15.000 kroner vært inflasjonsjustert fra 1991 og frem til 2020 ville prisstigningen i perioden med 81,3% gitt et oppjustert saldobeløp på hele 27.200 kroner.

Vil endre grensen årlig

– Vi i Skattebetalerforeningen mener det er uheldig at denne beløpsgrense ikke er knyttet opp mot grunnbeløpet eller andre relevante måleenheter som utvikler seg i takt med prisendringene. Ideelt sett mener vi derfor at beløpsgrensen ikke bare bør økes til 30.000 kroner, men at beløpsgrensen for fremtiden også bør knyttes opp mot en måleenhet som gjenspeiler prisendringene i samfunnet, sier Hegdahl.

Forslaget vil i praksis innebære at skattytere får utgiftsført større deler av sine kostnader på et tidligere tidspunkt enn i dag, og forslaget vil særlig være en forenkling for mindre foretak.