8 skattetips før nyttår

Per-Ole Hegdahl

Det nærmer seg (heldigvis) slutten på 2020. Dermed er det på høy tid å tenke på 2021. Men før vi kommer så langt kan det være muligheter til å spare skatt. Vi har samlet sammen noen råd.

Pensjonssparing

Du kan spare inntil 40.000 kroner per år i en såkalt IPS (individuell pensjonssparing etter skatteloven), noe som vil redusere skatten med 8.800 kroner i 2020. Innestående beløp er unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen, men husk at midlene er bundet frem til du er 62 år. Uttak skattlegges  som alminnelig inntekt.

Hvis du vil benytte ordningen for inntektsåret 2020 må du opprette en IPS-avtale med en bank eller et forsikringsselskap og innbetale sparebeløpet før nyttår.

For selvstendig næringsdrivende kan det være et godt alternativ i stedet (evt. i tillegg) å spare til pensjon etter reglene i innskuddspensjonsloven. Her er det slik at du kan spare inntil 7 prosent av personinntekt mellom 1 G og 12 G (1 G = 101.351 kroner) med fullt fradrag i pensjonsgivende inntekt. Sparebeløpet reduserer altså både trinnskatten, trygdeavgiften og skatten på alminnelig inntekt.

Også her er innestående midler unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen.

Uttak skattlegges som pensjon, det vil si både med trinnskatt, trygdeavgift og skatt på alminnelig. For de med høy næringsinntekt er dette vanligvis et bedre alternativ enn IPS.

Ønsker du denne formen for pensjonssparing i 2020, trenger du ikke å foreta deg noe før nyttår. Du får nemlig fradrag for 2020 så lenge premien for innskuddspensjonen er betalt før 31. mars 2021.

Spar formuesskatt og kanskje arveavgift ved å gi forskudd på arv

Mange foreldre velger å gi barna forskudd på arv. Det første en skal tenke på er selvfølgelig om en har behov for pengene selv – det er dumt å gi bort midler en selv trenger, bare for å spare skatt.

Hvis du uansett skal gi bort verdier til for eksempel barn, kan det på grunn av formuesskatten være gunstig å gjøre det nå i desember i stedet for i januar. Siden formuen måles ved nyttår, vil du spare formuesskatt på å gi forskudd på arv nå i desember. Dette gjelder for deg som har netto formue over fribeløpet på 1,5 millioner kroner.

Reduserer du formuesskattegrunnlaget ved å gi bort en gave på 1 million kroner, vil du spare 8.500 kroner i formuesskatt. Merk at dersom barna også har positiv nettoformue som overstiger bunnfradraget vil overføringen kun medføre at plikten til å betale formuesskatt flyttes fra giver til gavemottaker.

Husk at barna må være 17 år, hvis ikke lignes formuen deres uansett sammen med foreldrenes. Vær også klar over at barnas muligheter til å få støtte fra Lånekassen kan forringes dersom de har høy formue.

Et annet forhold som også bør tas med i vurderingen i år, er at et eventuelt regjeringsskifte kan få den konsekvens at arveavgiften gjeninnføres. Ved å overføre formuesobjekter i år er du også trygg på at denne delen av din formue ikke blir gjenstand for arv- og gaveavgift dersom dette blir avgiftsbelagt fra og med neste år.

Boligsparing for ungdom

Det er knapt noen spareform som er mer lønnsom enn boligsparing for ungdom (BSU). Til og med det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare inntil 25.000 kroner og få skattefradrag på 20 prosent av sparebeløpet. Sparer du maksimalbeløpet, gir det deg 5.000 kroner i redusert skatt. Samlet sparebeløp kan ikke overstige 300.000 kroner.

Pass imidlertid på at du ikke setter inn penger på kontoen i år der du ikke har inntekt eller der inntekten er lav. I så fall går du rett og slett glipp av skattefradraget, og selv om betingelsene på en BSU-konto normalt sett er svært gode er det dumt å «miste» flere tusen kroner i fradrag.

For å få fradraget for 2020 må sparebeløpet innbetales før nyttår.

Selge aksjer eller fond? 

Eier du aksjer eller aksjefond utenom en aksjesparekonto (ASK) vil gevinst eller tap bli henholdsvis skattepliktig eller fradragsberettiget på salgstidspunktet.  Er planen å selge rundt nyttår kan det være smart å selge aksjer eller fond med tap i 2020 og vente med salg som gir gevinst til 2021.

På denne måten får du fradragsført tapene i inntektsåret 2020, og utsatt plikten til å betale skatt på gevinsten til skatteregningen for inntektsåret 2021 forfaller en gang mot sommeren 2022. Skatten på gevinstene eller tapene vil med andre ord verken bli høyere eller lavere, men tidfestingen (salgstidspunktet) er avgjørende for hvilket inntektsår den eventuelle gevinsten eller tapet skal henføres til. 

Aksjekjøp med rabatt

Arbeidsgiver kan tilby de ansatte medeierskap i virksomheten gjennom kjøp av aksjer. Som ansatt åpner skattereglene for at arbeidstakere kan kjøpe aksjer med 20% rabatt uten at dette utløser fordelsbeskatning. Rabatten kan ikke utgjøre mer enn 5.000 kroner i året. Og det er et krav om at denne ordningen tilbys alle de ansatte i selskapet.

Kjøp av private tjenester

Du kan i 2020 betale privatpersoner inntil 6.000 kroner skattefritt for mindre tjenester i tilknytning til ditt hjem eller din fritidsbolig.

Har du for eksempel avtalt med en nevenyttig hyttenabo at han skal skifte ut kjøkkeninnredningen på hytta, kan det være lurt å starte arbeidet i år. Han vil da kunne motta 6.000 kroner skattefritt i 2020, for deretter å sluttføre arbeidet i 2021 og motta nye 6.000 kroner skattefritt for denne delen av arbeidet. Hyttenaboen kan ikke være næringsdrivende.

Gi gaver til gode formål

Mange gir gaver til gode formål. Gaver til frivillige organisasjoner, for eksempel Redd Barna eller Røde Kors, gir skattefradrag hvis gaven til den enkelte organisasjon er minst 500 kroner. Maksimalt fradragsbeløp er 50.000 kroner per år.

Gir du gaven før nyttår, vil fradraget komme med i skattemeldingen for 2020. Husk at mottaker må innberette gaven på ditt fødselsnummer for at du skal ha fradragsrett.

Kjøp av driftsmidler – avskrivning og utgiftsføring

Har du egen virksomhet og skal investere i større driftsmidler, kan det være gunstig å gjøre det nå før nyttår. Driftsmidler med en kostpris på mer enn 15.000 kroner skal avskrives over saldo. Det vil si at kostnadene utgiftsføres i takt med verdiforringelsen av driftsmiddelet.

Kjøper du driftsmidlene før nyttår, vil du få fulle avskrivninger for 2020. Du vil altså få avskrevet driftsmidlene ett år tidligere ved kjøp i desember kontra ved å vente til januar.

Det samme gjelder for ellers utgiftsførbare kostnader. Alle utgifter som er pådratt i inneværende år er med på å redusere årets skattepliktig inntekt.  Og jo tidligere en kostnad utgiftsføres jo mer gunstig vil dette normalt være hensyntatt skatt.