Hvilke tiltak har regjeringen kommet med? Fortløpende oversikt

Stig Flesland

Les også: Alle de viktigste nettstedene med oversikt over tiltak

Denne siden blir fortløpende oppdatert med nye vedtak og forslag. 

27. mars
Forslag om utsatt frist og satsreduksjon

27. mars foreslo regjeringen at også andre termin i forskuddsskatten utsettes for personlige skattytere, fra 15. mai til 15. juli.

I tillegg la regjeringen frem forslag om at satsreduksjon for arbeidsgiveravgift skal gjelde for tredje termin (mai og juni). Det vil også etableres en ordning for å gi kompensasjon til foretakene i sone V. Tiltakene innebærer en endring i den godkjente avtalen om differensiert arbeidsgiveravgift og må godkjennes av ESA. Vedtakene må derfor utredes nærmere før endelig forslag legges frem i Revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

Dessuten foreslår regjeringen at den lave satsen i merverdiavgiften reduseres videre fra 8 til 7 prosent, uendret tidsperiode. Denne forhandles det imidlertid om på Stortinget.

27. mars
Endringer i forskrifter

Regjeringen har fastsatt forskrifter som bestemmer at det er mulig å avholde viktige møter som styremøter og generalforsamlinger som digitale møter i stedet for fysiske møter. Selve forskriftene finner du her (lenke til Lovdata):

Midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 463 om unntak fra reglene om fysisk møte i samvirkeforetak som følge av utbruddet av covid-19

Midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 464 om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19

Midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 465 om unntak fra reglene om fysisk møte i stiftelser som følge av utbruddet av covid-19

Midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 466 om unntak fra reglene om fysisk møte i selskaper som følge av utbruddet av covid-19

25. mars – 14.28
Oppsummert endringer i betalingsfrister

Skatteetaten har oppsummert endringene i betalingsfrister. Slik ser det ut nå:

  • Merverdiavgift: innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.
  • Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.
  • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.
  • Arbeidsgiveravgift: innebetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.
  • Innbetaling av finansskatt: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

25. mars – 11.10
Moms – lavere sats vedtatt fra 1. april

Momssats på 8 % er nå vedtatt med virkning fra 1.4. Andre gangs behandling av vedtaket i Stortinget var 24. mars.

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79236&target=case-status

25. mars – 08.00
Skatteetaten lemper på sanksjoner for næringslivet

I lys av koronavirus-situasjonen stopper Skatteetaten bruk av tvangsmulkt midlertidig.

Skatteetaten lemper på sanksjoner for næringslivet

Tvangsmulkt stanses midlertidig

Skatteetaten vil blant annet ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding

  • mva-meldinger med forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni).
  • mva-meldinger som leveres med årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

Selv om Skatteetaten nå stopper tvangsmulkt, oppfordres det likevel til å levere mva-meldingen så snart som mulig.

23. mars
Moms – utsatt betaling

Betalingsfristen vil bli vedtatt utsatt fra 14. april til 10. juni. Imidlertid sies det ikke noe om leveringsfristen, så det må antas at den fortsatt er 14. april.

Finansdepartementet sier heller ingenting om de som skal levere årsoppgave (jord- og skogbruk), så for dem antas betalingsfristen å være 14. april.

23. mars
Moms – lavere sats

Finanskomiteen har i sin innstilling oppfordret regjeringen til å ta en ny vurdering rundt spørsmålet om redusert momssats. Det innebærer i første omgang at kuttet gjøres gjeldende fra 1. april. Samtidig åpnes det for at det kan gis tilbakevirkende kraft og at momssatsen kan settes lavere enn 8 prosent.

Les også: Momskutt: Finanskomiteen vil ha en ny vurdering

20. mars
Oversikt over økonomiske konsekvenser

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/betydelig-fall-i-aktiviteten-og-kraftfulle-okonomiske-grep/id2694274/

– Virusutbruddet vil ha stor innvirkning på norsk økonomi, og trekke aktiviteten betydelig ned den nærmeste tiden. Samtidig vil de økonomiske tiltakene som nå iverksettes motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og husholdninger med om lag 280 milliarder kroner. Til sammenligning var samlet verdiskaping i fastlandsbedriftene rundt 500 milliarder kroner per kvartal før virusutbruddet, skriver Finansdepartementet.

20. mars
Permitteringer og dagpenger

De foreslåtte midlertidige endringene i regelverket knyttet til permitteringer ble sanksjonert fredag 20. mars, og trer i kraft fra og med samme dag.

20. mars
Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger.

20. mars
Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter

20. mars
Gjenopprette Statens obligasjonsfond – tiltak rettet mot større norske selskaper

20. mars
Utsatt innbetaling forskuddsskatt

Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper,inklusiv overskuddsandelen av finansskatt, andre termin 15. april: Fristen er foreslått utsatt til 1. september 2020.

20. mars
Merverdiavgift – utsatt innbetaling og endring i sats

Innbetaling av merverdiavgiften for 1. termin 14. april: Fristen er foreslått utsatt til 10. juni. Det er ikke foreslått utsettelse for årsoppgave primærnæringene.

Ordningen for nedsatt sats vil gjelde for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. Sats for lav merverdiavgift endres fra 12 prosent til 8 prosent fra og med 20. mars til og med 31. oktober.

19. mars
Kutt i arbeidsgiveravgiften

19. mars ble det foreslått at arbeidsgiveravgiften skal senkes med 4 prosentpoeng i 2 måneder.

18. mars
Ber bedrifter bruke digitale møter under korona-utbruddet

18. mars
Kompensasjoner til arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet

Brev fra Finansdepartementet til Stortingets finanskomité

17. mars
Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Brev fra Finansdepartementet til Stortingets finanskomité.

15. mars
100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter

Regjeringen har varslet at de vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

13. mars
Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt

Alle som skulle betale 1. termin av forskuddsskatten 15. mars, har fått utsatt innbetaling til 1. mai. Det var ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakt med din lokale skatteoppkrever for tilbakebetaling.

Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, inklusiv overskuddsandelen av finansskatt, andre termin 15. april: Fristen er foreslått utsatt til 1. september 2020.

13. mars
Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019

Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.Dette vil bli gjennomført slik at skatteverdien av underskudd i 2020 som faller innenfor vilkårene, vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Beregningen og utbetalingen vil skje automatisk. Selskaper som ikke ønsker å være omfattet av ordningen må be om det i forbindelse med innleveringen skattemeldingen for 2020. Det vil bli gitt nærmere informasjon.

13. mars
Utsatt formuesskatt hvis negativt årsresultat i 2020

Forslaget innebærer at personlige eiere skal få mulighet til å benytte en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020.

Skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Personlige eiere kan søke om fritak for betaling av forskuddstrekk og forskuddsskatt i 2020 knyttet til slik virksomhetsformue. Dette vil gi umiddelbar likviditetshjelp til eiere av bedrifter som oppfyller nærmere bestemte kriterier.

13. mars
Fjerning av flypassasjeravgiften

13. mars
Rettigheter ved stengte skoler og barnehager (omsorgspenger/«sykt-barn-dager»)

Oppdatert 20. mars! Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

13. mars
Permitteringer og dagpenger

Staten tar en større del av regningen for permitteringer. For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt følgende midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer. Disse er sansjonert i kongen i Statsråd i dag, fredag 20. mars, og trer i kraft fra og med i dag.

12. mars
Arbeidstilsynet tilpasser tilsynsaktiviteten

Alle planlagte fysiske tilsyn utsettes, avlyses eller gjøres om til postale-/video tilsyn. Kun kritiske tilsyn gjennomføres fysisk.