Momskutt: Finanskomiteen vil ha en ny vurdering

Stig Flesland

Det er fortsatt usikkert når momskuttet fra 12 til 8 prosent skal gjelde fra. Det fremkommer i innstillingen fra Finanskomiteen.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Les hele innstillingen her: inns-201920-200s

Det opprinnelige vedtaket var at regjeringen skulle redusere lav momssats fra 12 til 8 prosent – med tilbakevirkende kraft fra 1. januar. Det ville gitt bedriftene et pusterom med tanke på økonomien i disse tider. Imidlertid oppstod det spørsmål knyttet til om vedtaket ville være i tråd med EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte.

Dermed endte det opp med at regjeringen foreslo å innføre kuttet fra 20. mars. Nå har Finanskomiteen oppfordret regjeringen til å ta en ny vurdering. Det innebærer i første omgang at kuttet gjøres gjeldende fra 1. april. Samtidig åpnes det for at det kan gis tilbakevirkende kraft og at momssatsen kan settes lavere enn 8 prosent.

«Komiteen viser til at den vedtatte reduksjonen i momssatsen i perioden 1. januar 2020 til 20.mars 2020 ville vært et aktivt grep for å støtte opp om bedrifter og
selvstendig næringsdrivende i noen av bransjene som er hardest rammet av den økonomiske krisen. En rekke bedrifter innenfor blant annet transportsektoren, reiselivsbransjen og innen idrett og kultur risikerer nå å gå konkurs. Bare i løpet av den siste uken har situasjonen til en rekke bedrifter blitt vesentlig forverret.
Komiteen viser til at regjeringen i Prop. 58 LS (2019–2020) sier den skal jobbe videre med saken. Komiteen ber regjeringen følge opp Stortingets vedtak.

Komiteen merker seg at regjeringen stiller spørsmål ved om gjennomføring av Stortingets vedtak vil være i tråd med EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte.
Komiteen er kjent med at EU endrer regelverket for statsstøtte, og ber om at regjeringen gjør en ny vurdering i tråd med siste justeringer av EUs regelverk og melder tilbake til Stortinget i den varslete proporsjonen som skal legges fram 27.mars 2020.

Komiteen understreker at dersom endringene av merverdiavgift ikke gis tilbakevirkende kraft, vil komiteen vurdere om lav momssats skal reduseres ytterligere
eller om det skal iverksettes andre tiltak. Med disse premisser slutter komiteen seg til regjeringens forslag, men med en utsatt ikrafttredelsesdato til 1. april
2020.»