Sparing: Ikke fått aksjesparekonto? Dette må du vite!

Stig Flesland

Har du fortsatt ikke fått deg aksjesparekonto? Da har du bare dager eller uker på deg til å benytte en lukrativ overgansperiode. Fristen er ut inneværende år, men mange banker og fondsforvaltere setter sine egne frister til tidlig i desember – derfor er det på høy tid å kaste seg rundt!

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Ordningen med aksjesparekonto trådte i kraft 2017, og i korte trekk er det viktigste med ordningen at gevinster ved realisasjon av verdipapirer på kontoen ikke skattlegges i forbindelse med salget/realisasjonen, men først når du tar penger ut av kontoen. Dermed kan du spare i aksjer uten å måtte skatte av eventuelle gevinster fortløpende.

I en overgangsperiode har du kunnet flytte over dine «frie» aksjer og aksjefond til Aksjesparekonto uten at det ansees som realisasjon (salg) og du oppnår dermed utsatt gevinstbeskatning på din sparing. Overgangsperioden ble forlenget i Statsbudsjett for 2019 til å gjelde ut 2019, men vent allikevel ikke med flytting.

MEDLEMMER: Har du spørsmål? Kontakt oss!
IKKE MEDLEM? Les mer om hva vi kan tilby!

Skattlegging

Ved uttak skattlegges gevinster som eierinntekter, det vil si med oppregulering på samme måte som aksjeinntekter. Utbytte skattlegges løpende til og med inntektsåret 2018, som eierinntekt. Fra 2019 er ordningen utvidet, slik at den også omfatter utsatt beskatning av utbytte.

Det vil si at utbytte fra verdipapirer på en aksjesparekonto ikke skattlegges løpende ved innvinning, men skal inngå på kontoen og skattlegges når midlene tas ut av kontoen.

Siden utbytte fra 2019 kan inngå i ordningen, kan også utenlandske aksjonærer (bosatt i EØS-området) fra 2019 opprette aksjesparekonto.

Du kan bytte tilbyder av konto uten beskatning. Du har også anledning til å opprette flere aksjesparekontoer, enten hos samme tilbyder eller hos forskjellige tilbydere. Kontoen kan ikke være rentebærende.

Hvilke aksjer/andeler kan inngå på kontoen?

Aksjesparekontoen kan benyttes til investering i:

  • børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis og
  • verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjeandel

Det er en forutsetning at selskapet eller fondet er hjemmehørende innenfor EØS. Det avgjørende er om aksjer eller fondsandeler oppfyller vilkårene på investeringstidspunktet.

Aksjer eller andeler må ikke tas ut av kontoen, selv om de på grunn av endringer etter investeringstidspunktet ikke lenger oppfyller vilkårene i ordningen.

Skjerming

Skjermingsgrunnlaget settes til det laveste innskuddsbeløpet på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år.

Eksempel: 1. januar 2018 har Fritz 500.000 kroner på kontoen. Han tar ut 250.000 kroner i april 2018, og setter inn 1 million kroner i september 2018. Skjermingsgrunnlaget for 2018 blir 250.000 kroner.

NB! Overfører en aksjer eller skyter inn penger i flere omganger er det viktig å tenke på dette.

Eksempel: Ragna skyter inn 50.000 kroner i kontanter ved opprettelsen av aksjesparekontoen sin i september 2018. I desember 2018 skyter hun inn ytterligere 1 million kroner. Ragnas skjermingsgrunnlag for 2018 blir bare 50.000 kroner.

En bedre løsning for Ragna ville være å skyte inn hele beløpet på en gang, for da ville skjermingsgrunnlaget blitt 1.050.000 kroner.

Skjermingsfradraget for kontoen fastsettes på vanlig måte, ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget med skjermingsrenten. Skjermingsfradraget kan trekkes fra både ved skattepliktig uttak fra ordningen og ved utdeling av utbytte fra aksjer og fondsandeler på kontoen.

Dersom årets skjermingsfradrag overstiger utbytte og skattepliktig uttak fra kontoen, kan ubenyttet skjermingsfradrag framføres og komme til fradrag i senere års utbytter og skattepliktige uttak. I tillegg legges ubenyttet skjerming til skjermingsgrunnlaget.

Aksjesparekontoen gjør det mulig å samordne skjermingsfradrag fra ulike aksjer. Kontoen kan dermed bidra til bedre utnyttelse av skjermingsfradraget.

Eksempel: Philip eier via sin aksjesparekonto aksjer i både Dnb og Norwegian. Det er bare aksjene i Dnb som gir utbytte. Det er en fordel for Philip at skjermingsgrunnlaget regnes av hele aksjesparekontoen, fordi hele skjermingen kan benyttes opp mot utbyttet på aksjene i Dnb.

Dersom han i stedet hadde eid Norwegian-aksjene direkte, ville skjermingen falt bort for disse aksjene dersom han solgte de med tap. Fra 2019 vil utbyttet fra Dnb kunne inngå på kontoen uten beskatning før uttak.

Overføring av aksjer fra/til aksjesparekontoen

Aksjer kan overføres fra aksjesparekontoen til kontohaveren. Dette skal behandles som et uttak fra kontoen og skattlegges på samme måte som andre uttak fra kontoen.

Overføringer av aksjer til kontoen skattlegges på samme måte som om aksjen realiseres. Aksjonæren vil da bli skattlagt for gevinster og få fradrag for tap.

Samtidig anses overføringen som et innskudd på kontoen. Størrelsen på innskuddet settes til verdien av aksjen eller fondsandelen som legges til grunn ved gevinstberegningen Ved overføringen av aksjer til kontoen må alltid FIFU-prinsippet følges.

Overføring av verdipapirer mellom egne aksjesparekontoer

Fra 2019 kan du overføre deler av porteføljen mellom egne aksjesparekontoer uten beskatning.

Dette gjelder både tilfeller der du overfører mellom to aksjesparekontoer hos samme tilbyder, og mellom kontoer hos forskjellige tilbydere. Ved overføringer må ditt innskudd og ubenyttede skjerming fordeles mellom de to kontoene. Fordelingen vil i slike tilfeller baseres på hvor stor andel av verdien på den opprinnelige kontoen som overføres.

Eksempel: Jøran har en aksjesparekonto som inneholder aksjer i Norwegian og Dnb. Samlet innskudd og ubenyttet skjerming på kontoen er på henholdsvis 200.000 kroner og 10.000 kroner.

Jøran overfører aksjene i Dnb til en ny aksjesparekonto. Verdien på overføringstidspunktet er 100.000 kroner for aksjene i Dnb og 300.000 kroner for aksjene i Norwegian.

Innskudd og ubenyttet skjerming på den nye aksjesparekontoen blir henholdsvis 50.000 kroner ((200.000 x (100.000/400.000)) og 2.500 kroner ((10.000 x (100.000/400.000)).

Til og med inntektsåret 2018 måtte aksjesparekontoer som skulle overføres mellom tilbydere overføres i sin helhet.

Opphør av aksjesparekontoen

Ved opphør av kontoen foretas det et skattemessig oppgjør. Innestående, ut over kontohaverens innskudd, skattlegges som aksjeinntekt. Det innebærer at det gis fradrag for gjenstående skjermingsfradrag før inntekten oppjusteres og legges til i alminnelig inntekt.

Hvis innestående på kontoen er lavere enn kontohaverens innskudd på kontoen, behandles differansen som tap på aksjer. Det vil si at differansen oppjusteres og trekkes fra i alminnelig inntekt.

Eventuell ubenyttet skjerming etter opphør av kontoen bortfaller.