10 vanlige spørsmål om skattemeldingen

Stig Flesland

Skattebetalerforeningen får veldig mange spørsmål om skattemeldingen fra sine medlemmer. Her er noen av de vanligste spørsmålene og svarene.

 

Må jeg betale skatt når jeg leier ut egen bolig?

Det avhenger blant annet av hvilken type bolig du leier ut, hvor høye leieinntektene er og hvor lenge du leier ut.

Bor du selv i boligen og leier ut en mindre del av boligen (målt etter utleieverdi) er inntektene skattefrie. Hvis du leier ut hele boligen i deler av året, kan leieinntektene også være skattefrie.

For å skjerme lave utleieinntekter og kortere utleieperioder, er årlig brutto leieinntekter på 20.000 kroner eller mindre likevel skattefrie. I tillegg er det et krav at du selv benytter boligen i et minst like langt tidsrom som den er utleid i løpet av året for at inntektene skal være skattefrie.

Hvis du må skatte av leieinntektene har det den store fordelen at du har fradragsrett for utgifter til vedlikehold som relaterer seg til utleieenheten, samt andre utgifter knyttet til leieforholdet. Har boligen store vedlikeholdsbehov, kan dermed dette være svært gunstig.

Eksempler på kostnader kan typisk være:

  • Kommunale avgifter til vann, kloakk og renovasjon
  • Forsikringspremier for utleieenheten
  • Eventuelt betalt eiendomsskatt på utleieboligen
  • Kostnader til strøm, oppvarming, renhold dersom dette er inkludert for leietaker i husleien
  • Utgifter knyttet til vedlikehold
  • Kostnader knyttet til kjøring til utleiebolig

Fordeling av inntekter og kostnader

Ektefeller kan velge i hvilken skattemelding de vil føre renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og andre kapitalinntekter. Det samme gjelder kapitalkostnader som for eksempel gjeldsrenter, tap ved salg av aksjer og eiendom, og særfradrag for store sykdomsutgifter.

Normalt sett har ikke slike disposisjoner betydning for skatten, ettersom skattesatsen er 24 prosent på nettoinntekten uansett.

Det finnes imidlertid to tilfeller der det kan ha betydning å flytte på fradragene eller kapitalinntektene. Det er for det første dersom en av ektefellene har så lav inntekt at en ikke får benyttet personfradraget fullt ut. Da lønner det seg å flytte fradragene over til den av dere som har høyest inntekt (eller inntektene motsatt vei).

For det andre har det betydning dersom en av ektefellene har så lav beregnet inntektsskatt og trygdeavgift at skattefradraget for pensjonister ikke kan utnyttes. Det skyldes at skattefradraget ikke kan overstige summen av utlignede inntektsskatter og trygdeavgift. I så fall vil det lønne seg å flytte inntekt og fradrag, slik at beregnet skatt øker.

Arvet og solgt bolig i 2017? Da bør du ikke gå glipp av dette fradraget!

Når arvelater eller giver kunne solgt bolig- og fritidsbolig skattefritt, så skal inngangsverdien for slike eiendommer settes til markedsverdi ved overtakelse. Samtidig innebærer det at salgsomkostninger ved et senere salg av eiendommen reduserer eiendommens utgangsverdi.

Dersom salgssummen er like eiendommens markedsverdi ved overtakelse, det vil si inngangsverdien, vil arvingens/gavemottakerens salgsomkostninger utgjøre et fradragsberettiget tap.

Ved en verdiøkning på boligen i arvingens/gavemottakerens egen eiertid vil salgskostnadene redusere skattepliktig gevinst.

Eksempel: Jan arver bolig fra sin far Per i oktober 2017. Ettersom Per kunne solgt boligen skattefritt blir inngangsverdien til arvingen Jan oppregulert til markedsverdien på dødstidspunktet. Denne blir vurdert til 4 millioner av takstmann. Jan selger boligen kort tid etter dødsfallet, og salgssummen viser seg å være identisk med den antatte markedsverdien.

Han er fornøyd med å få 4 millioner skattefritt, men kan i tillegg kreve fradrag for omkostningene ved salget. Disse omkostningene inkluderer meglerhonorarer, annonsering, forskjellige gebyrer mv. I Jans tilfelle endte omkostningene på 120.000 kroner ved salget – det vil si at han rent skattemessig, faktisk har et tap på 120.000 kroner ved salget – et tap han kan kreve fradrag for.

Jan ender opp med å få salgssummen på 4 millioner kroner, samt å få et skattefradrag verdt 28.800 kroner (120.000 kroner x 24 prosent).

 

Hvorfor har formuesverdien på boligen min økt kraftig?

Fra 2010 ble det innført et nytt system for å fastsette formuesverdien på boliger. Dermed blir verdien av boligen din automatisk justert opp eller ned avhengig av prisendringen på boliger.

Grunnen til økningen er altså at boligprisene har gått kraftig opp. Systemet gjelder boligen du bor i selv og såkalte sekundærboliger – men ikke fritidsboliger.

Målet med reglene er at formuesverdi av egen bolig skal utgjøre 25 prosent av omsetningsverdi. Systemet hensyntar boligens geografiske beliggenhet, alder, størrelse og type (enebolig, småhus eller leilighet). Tomtestørrelse og mer subjektive kriterier som utsikt og standard blir ikke tatt hensyn til. Det kan derfor være fornuftig å sjekke hva boligprisene i nabolaget er.

Dersom formuesverdien av egen bolig er høyere enn 30 prosent av markedsverdien kan du klage og få satt ned ligningsverdien.

 

Må jeg føre gaver eller lån til barn i skattemeldingen?

Arv og gave er ikke skattepliktig. Det skal altså ikke betales inntektsskatt av arv og gave. Har du mottatt gaver for minst 100.000 kroner i løpet av fjoråret må du oppgi dette i skattemeldingen.

Lån til barn eller barnebarn skal føres i skattemeldingen. Det bør lages en ordinær låneavtale hvor det er bestemt rente, avdrag og så videre. Aller helst bør det også tinglyses sikkerhet.

Har du lånt ut penger skal dette føres i «Poster som ikke er forhåndsutfylt». Oppgi barnet/barnebarnets navn og fødselsnummer (11 siffer). Størrelsen på lånet skal føres som formue og renter som inntekt. Dette må gjøres hvert år. De som har lånt penger må også gjøre det samme.

 

Jeg har kjøpt feriebolig i utlandet. Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Fast eiendom i utlandet skal medtas som formue i Norge. Det samme gjelder utleieinntekter etter norske regler (ved kombinert utleie/egen bruk vil det si 85 % av de inntektene som overstiger 10.000 kroner). Dette utgangspunktet kan riktignok være begrenset av en skatteavtale mellom Norge og det landet hvor du har bolig.

I skattemeldingen fører du boligen opp under «Poster som ikke er forhåndsutfylt» (post 4.6.1). Formuesverdien fastsettes som om boligen hadde ligget i din hjemkommune her i Norge.

I snitt ligger formuesverdiene i Norge på omtrent 20-25 prosent av markedsverdi, så du kan ta utgangspunkt i dette forholdstallet. Det er skattekontoret som fastsetter endelig formuesverdi. I feltet for andre opplysninger opplyser du mer om kjøpesum, beliggenhet osv.

 

Kan jeg få fradrag for utgiftene ved kjøp av bolig?

Du får dessverre ikke fradrag for kostnadene her, men dersom du selger med skatteplikt kan gebyrer og avgifter legges til kjøpsprisen.

Når du kjøper bolig er det bare lånegebyret som kan trekkes fra på skattemeldingen. Lånegebyret er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Tinglysningsgebyr og dokumentavgift legges til kjøpsprisen, og vil redusere gevinst ved senere salg. Normalt er det ikke det så veldig interessant, i og med at egen bolig normalt kan selges skattefritt.

NB: Hvis dere senere refinansierer lånet, kan dere kreve fradrag for tinglysningsgebyr og takst.

 

Kan jeg selge boligen min skattefritt?

Hvis du oppfyller kravene til skattefritt salg av bolig kan du selge den skattefritt.

Disse kravene er at du må ha eid eiendommen i mer enn ett år og at du har brukt den som egen boligeiendom i minst ett av de to siste årene før salg (eller annen realisasjon). Det vil si at flere bruksperioder innenfor de siste to årene før salget kan legges sammen, og at det ikke er krav om at brukstiden skal være sammenhengende.

 

Kan jeg føre opp fradrag jeg glemte i fjor?

Du kan selv endre opplysninger i «tidligere leverte» skattemeldinger i tre år etter leveringsfristen for skattemelding.

La oss si at du hadde krav på foreldrefradrag på 25 000 kroner som du glemte å ta med i skattemeldingen, og du finner dette ut nå i sommer. Da kan du selv gå inn i Altinn, korrigere skattemeldingen din for denne fradragsposten og i løpet av ikke altfor lang tid skal du da få skattepenger på konto.

Denne muligheten har du altså i tre år etter leveringsfristen for skattemeldingen.  Så frem til 30. april 2020 kan du endre skattemeldingen for inntektsåret 2017.

Skal du gjøre dette må du levere en endringsmelding i Altinn.

 

Har jeg krav på pendlerfradrag?

Dersom du, på grunn av arbeid, må bo hjemmefra kan du ha krav på fradrag for merutgifter som for eksempel utgifter til kost, losji og besøksreiser til hjemmet.

For å anses som pendler må du oppfylle visse vilkår. Det er to hovedtyper pendlere skattemessig. Familiependler og enslig pendler.

Som familiependler regnes person som bor sammen med ektefelle/registrert partner, egne barn eller søsken som du forsørger.

Det stilles ingen spesifikke krav til hvor ofte du pendler, men det antas at du må ha ca. 3-4 hjemreiser med overnattinger i året. Det stilles heller ingen konkrete krav til boligen du pendler til eller fra. Du antas å ha ditt virkelige hjem der familien din bor.

For enslige pendlere er kravene strengere.

Her stilles det krav til både boligen du bor midlertidig i og hvor ofte du reiser mellom hjem og arbeidssted.

Pendlerfradrag kan utgjøre et betydelig beløp, og dermed redusere skatten din kraftig.