Fordeling av kapitalinntekter og kapitalutgifter i skattemeldingen

Stig Flesland

I skattemeldingen har Skatteetaten forhåndsutfylt inntektene og fradragene hos den ektefellen som de er innrapportert på. Det er imidlertid ikke sikkert at dette er den fordelingen som gir ektefellene lavest skatt samlet sett.

Som gift, registrert partner eller meldepliktig samboer kan dere velge hvordan dere vil fordele enkelte inntekts- og fradragsposter mellom dere. I hovedsak er det kapitalinntekter og kapitalkostnader, for eksempel renter som kan fordeles fritt i tillegg til formuen og gjelden.

Siden skatten på alminnelig inntekt beregnes med en flat sats på 24 prosent vil det imidlertid i de fleste tilfeller ikke spille noe rolle hvem av dere som fører kapitalinntektene eller kapitalutgiftene i skattemeldingen.

Vær likevel oppmerksom på at dersom en av dere har nettoinntekt (skattemeldingens post 3.6) som er lavere enn personfradraget i klasse 1 på 53.150 kroner, lønner det seg å føre kapitalutgifter over til den ektefelle som har nettoinntekt som overstiger personfradraget. Alternativt kan kapitalinntekter overføres til den som har nettoinntekt lavere enn personfradraget.

Eksempel: Ektefellene Jon og Oda har lønnsinntekter på henholdsvis 500.000 kroner og 86.000 kroner. Rentene på boliglånet på totalt 80.000 kroner er fordelt med en halvpart på hver i skattemeldingen. Etter minstefradraget og fradrag for gjeldsrenter utgjør ektefellenes alminnelige inntekt (skattemeldingens post 3.6) henholdsvis 365.250 kroner og 8.160 kroner.

Fordelingen av gjeldsrentene medfører at skatter og avgifter vil bli fastsatt i skatteklasse 2, og utgjøre totalt 128.545 kroner. Dersom fradraget for gjeldsrenter føres i Jons skattemelding i sin helhet vil skatter og avgifter bli fastsatt i skatteklasse 1, og utgjøre totalt 120.463 kroner. Ektefellene sparer altså i overkant av 8.000 kroner i skatt på å føre gjeldsrentene i Jons skattemelding.

Alders – og AFP pensjonister

Fordelingen av kapitalinntekter og kapitalutgifter mellom ektefellene kan også påvirke størrelsen på samlet skatt dersom du mottar alderspensjon eller offentlig AFP, og en av dere har lav inntekt. Dette skyldes at skattefradraget for pensjonsinntekt ikke kan overstige summen av beregnede inntektsskatter og trygdeavgift.

Eksempel: Christian har betydelige kapitalinntekter. Hans ektefelle Tone har pensjon på 116.000 kroner. Tone har i utgangspunktet krav på et skattefradrag på 29.940 kroner i 2017, siden pensjonen er lavere enn 188.700 kroner. Skattefradraget kan imidlertid ikke overstige beregnet skatt, og hennes skatt på pensjonen utgjør bare 12.927 kroner. Hun får altså ikke utnyttet skattefradraget fullt ut.

I denne situasjonen vil det lønne seg å overføre kapitalinntekter på 70.888 kroner fra Christians skattemelding til Tones skattemelding. Som en følge av overføringen reduseres Christians skatt med 17.013 kroner. Tones skatt øker i utgangspunktet med 17.013 kroner, men i og med at skattefradraget øker tilsvarende vil skatten hennes være uforandret.