Innkalling til ordinær generalforsamling i Skattebetalerforeningen

Stig Flesland

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Skattebetalerforeningen. Generalforsamlingen avholdes torsdag 3. mai 2018 klokken 17.30 i foreningens lokaler i Kongens gate 14, Oslo.

I henhold til vedtektenes § 10 behandles følgende saker:

1. Generalforsamlingen åpnes av styreleder, i dennes fravær av nestleder.

2. Prøvelse av generalforsamlingens lovlighet.

3. Valg av møteleder.

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

5. Styrets årsberetning 2017.

6. Regnskap med revisors beretning.

7. Kontrollkomiteens rapport (legges frem på generalforsamlingen).

8. Fastsettelse av kontingent for følgende år. Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å foreta kontingentfastsettelsen senere samme år.

9. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for det forløpne år og til styrets medlemmer for det kommende år.

10. Valg av styrets leder (valgkomiteens innstilling legges frem på generalforsamlingen).

11. Valg av styremedlemmer (valgkomiteens innstilling legges frem på generalforsamlingen).

12. Valg av medlemmer til kontrollkomiteen (innstilling legges frem på generalforsamlingen).

13. Valg av medlemmer til valgkomiteen (innstilling legges frem på generalforsamlingen).