Momsdommer skaper usikkerhet. Dette betyr dommene.

Stig Flesland

(Foto: Colourbox/Børge Sandnes)

I høst ble det avsagt to dommer som begge gjelder spørsmålet om fradrag for moms på transaksjonskostnader, altså kostnader som utgifter til advokater, rådgivere og meglere, ved kjøp og salg av aksjer i eiendomsselskaper. 

Staten vant frem i begge sakene. Men hva betyr dette fremover?

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

 

Dommene det gjelder er Høyesterettsdommen om Skårer Syd Holding AS (Skårer) samt en dom fra Oslo tingrett der hovedspørsmålet var om Ferd Eiendom AS (Ferd) hadde fradragsrett for kostnader ved salg av aksjer i tre datterselskaper. Denne saken er pikant, ettersom partene i saken var Finansdepartementet og dets underliggende organ, Skatteklagenemnda.

For mer informasjon om dommene, se Skattebetaleren 05/17

Hvilken betydning har dommene?

Dommene innskrenker fradragsretten ytterligere. Ut i fra dommer og skatteetatens uttalelser den senere tid, oppsummerer vi følgende:

Fast eiendom

Det er fortsatt fradrag for moms ved oppføring av bygg som er til bruk i moms-pliktig virksomhet.

Ved oppføring av egenregibygg for salg eller utleie, skal byggherren være momsregistrert, får fradrag for inngående moms og må så beregne uttaksmoms. Oppføres andre bygg for salg som ikke er egenregibygg, er det derimot ikke fradragsrett. Elkjøp-dommen er her et unntak, fordi oppføringen hadde nær tilknytning til den avgiftspliktige vareomsetningen.

Det er fortsatt uklart om det er fradrag for transaksjonskostnader ved kjøp av fast eiendom som skal benyttes i momspliktig virksomhet.

I Skårer-dommen skriver riktignok Høyesterett at det er ulike løsninger for kjøp av aksjer i eiendomsselskap og kjøp av eiendommen, og det kan det tolkes som det er fradragsrett ved kjøp av fast eiendom.

Høyesterett utdyper ikke dette nærmere selv om begge typer kjøp er utenfor momsloven. Spørsmålet er da om begrunnelse for å nekte fradrag – at omsetningen er utenfor momsområdet – også vil få betydning ved kjøp av eiendom.

Det er ikke fradrag for moms på transaksjonskostnader ved salg av bygg som har vært til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Dette har Skattedirektoratet tidligere akseptert, men i desember 2016 trakk direktoratet tilbake sine uttalelser som ga rett til fradrag i slike tilfeller.

Aksjer

Det er ikke fradrag for moms på transaksjonskostnader ved kjøp og salg av aksjer. Det følger av Telenor-dommen.

Det er heller ikke fradrag for moms ved kjøp av aksjer selv om selskapet hvor aksjene kjøpes, eier fast eiendom som er til bruk i momspliktig virksomhet. Det følger av Skårer-dommen.

Det er heller ikke fradrag ved salg av aksjer i datterselskap som eier fast eiendom som er til bruk i momspliktig virksomhet. Det følger av Ferd-dommen.