Dom: Momsfradrag ved kjøp av aksjer

Hilde Alvsåker

I en nylig avsagt dom kom Borgarting lagmannsrett 23. januar 2017 frem til at et selskap har rett til fradrag for moms på transaksjonskostnader ved kjøp av aksjer.  Dommen er særlig interessant fordi Høyesterett i 2015 kom til at Telenor ikke hadde rett til fradrag for moms på kostnader ved salg av aksjer.

Etter Telenor-dommen har det hersket uenighet og tvil om fradragsretten for moms på transaksjonskostnader ved kjøp og salg av aksjer og fast eiendom.

Næringsdrivende som er momsregistrerte har fradragsrett for moms på kostnader som er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Dette følger av hovedregelen i moms-loven § 8-1.

For eksempel vil en virksomhet som har utgifter til oppføring av et bygg som skal brukes i avgiftspliktig virksomhet ha rett til fradrag for moms på byggekostnadene.

Når virksomheten er blitt momsregistrert, kan den også få fradrag for kostnader som påløp inntil tre år før registreringen. Dette forutsetter imidlertid at kostnadene er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten.  Dette kalles tilbakegående avgiftsoppgjør.

Videre kan to eller flere selskaper søke om bli fellesregistrert i Merverdiavgiftsregisteret. Det betyr at de da anses som én enhet med tanke på moms.

Krevde fradrag

Spørsmålet Borgarting lagmannsrett tok stilling til, var om en fellesregistrert enhet kunne få fradrag for moms på rådgivningstjenester i forbindelse med kjøp av aksjer. Dette var kostnader som påløp før kjøper ble registrert.

Skårer Syd Holding AS (S) kjøpte alle aksjene i et selskap (B), som var frivillig moms-registrert for utleie av bygg. S var ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret, men ble etter en tid fellesregistrert med B. I forbindelse med oppkjøpet hadde S kostnader til rådgivertjenester, og S krevde fradrag for moms på disse tjenestene etter fellesregistreringen.

Skattekontoret aksepterte ikke fradraget, fordi anskaffelsene gjaldt kjøp av aksjer og aksjer er unntatt moms. Videre var anskaffelsene foretatt før S ble momsregistrert, og kravet om tilknytning må være til stede på selve anskaffelsestidspunktet. Skattekontoret mente S heller ikke hadde krav på fradrag etter reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør.

Selskapet, på sin side, hevdet kostnadene var relevante for de fellesregistrerte selskapenes  avgiftspliktige virksomhet, og viste til at Skattedirektoratet tidligere har godtatt fradrag for moms på kostnader i forbindelse med kjøp av eiendomsselskaper (bindende forhåndsuttalelse BFU 18/07).

Lagmannsretten kom til at de fellesregistrerte selskapene hadde fradrag for moms på transaksjonskostnadene ved aksjekjøpet. Dette ble begrunnet med at det ikke kan være forskjell i fradragsretten avhengig av om man oppfører bygget selv, kjøper eiendommen gjennom et aksjeselskap eller kjøper eiendommen direkte.

Når formålet med anskaffelsene er det samme, må også fradragretten være lik. Retten viste til Høyesteretts dom i ConocoPhillips-saken (Rt 2014 s.217) som gjaldt skatt, men hvor Høyesterett kom til at det kan være forretningsmessig begrunnet å kjøpe et eiendomselskap i stedenfor selv eiendommen.

Relevante kostnader

Det er et viktig prinsipp at moms ikke skal virke konkurransevridende. To aktører som driver med samme aktivitet skal være underlagt de samme momsregler. Hvis virksomheter ikke får fradrag for moms ved kjøp av eiendomsselskaper som driver avgiftspliktig utleie av næringseiendom, vil dette være konkurransevridende.

Lagmannsretten mente transaksjonskostnadene var relevante for den avgiftspliktige utleievirksomheten i den fellesregistrerte enheten, selv om kostnadene var pådratt før registreringen. Fradragsretten følger da av reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør.

Lagmannsretten avviste at Telenor-dommen (Rt.2015 s.652) var relevant for spørsmålet om fradragsrett ved kjøp av aksjeselskap. Telenor-dommen gjaldt salg av aksjer, som er unntatt moms (finansiell tjeneste). I Telenor-dommen la Høyesterett vekt på at moms er en transaksjonsskatt, og at kostnader knyttet til transaksjoner som er unntatt fra avgiftsplikt ikke gir rett til fradrag. Lagmannsretten mente dette er annerledes ved kjøp av aksjeselskaper, fordi kostnadene da ikke gjelder en unntatt transaksjon.

Det avgjørende er om kostnaden har en tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten, som i dette tilfellet er utleie av næringseiendom.  Skatteetatens praktiserering har ikke vært entydig, men lagmannsretten la vekt på at Klagenemnda for moms den siste tiden har vært konsekvent når det gjelder å likestille fradragsretten ved kjøp av eiendom og kjøp av eiendomsselskap.

Dommen er per skrivende stund ikke rettskraftig.