Bitcoin med eller uten moms?

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Er omsetning av bitcoin momspliktig? Skattedirektoratet har tidligere uttalt nettopp det, altså at de ser på omsetning av bitcoin som en merverdiavgiftspliktig tjeneste.

Imidlertid kom EU-domstolen til en annen konklusjon i fjor høst. Der fremkom det at EU-domstolen, i sin avgjørelse C-264/14, mener omsetning av bitcoin er unntatt fra den allmenne merverdiavgiftsplikten. Likevel er det fortsatt ikke avklart noe rundt dette spørsmålet i Norge.

Nå skriver finansminister Siv Jensen at det er ventet en avklaring på feltet, etter at Sveinung Rotevatn (V) sendte henne et skriftlig spørsmål.

«Som vist til i spørsmålet, har EU-domstolen i si avgjerd C-264/14 konkludert med at tenester som gjeld veksling av bitcoin er omfatta av eit liknande unntak for finansielle tenester i EU-retten. Etter oppdrag frå Finansdepartementet har difor Skattedirektoratet vurdert meirverdiavgiftsbehandlinga av digital valuta på nytt.

Spørsmålet ligg etter dette til vurdering i Finansdepartementet. Departementet vil gjere sitt syn kjend så snart denne vurderinga er ferdigstilt.

Utan å forskuttere departementet si vurdering, vil eg likevel gjenta synet om at det er gode argument for å hevde at avgiftsbehandlinga bør vere den same innanfor EØS-området.»