En overivrig etat

Rolf Lothe

Er provenyhensyn viktigere enn rett skatt til rett tid? Skatteetaten må sitte igjen med en flau smak i munnen etter at skattyter forleden måtte helt til Høyesterett for å få fastslått noe så grunnleggende som at inntekten hans ikke kunne skattlegges to ganger.

Les også: Høyesterett: Dobbeltbeskatning er ulovlig

Bakgrunnen for saken er som følger: Skatteetaten økte skattyters inntekt for 2005 etter et bokettersyn. Skattyter hevdet imidlertid at deler av denne inntekten allerede var skattlagt i 2006.

Skatteetaten avviste ikke dette, men mente imidlertid at dét ikke kunne ha avgjørende betydning for ligningen for 2005. Og ligningen for 2006 ville de ikke endre – her hadde klagefristen nemlig gått ut.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Det høres kanskje ut som en forviklingskomedie, men resultatet var ikke morsomt: Etter at Skatteetaten hadde ferdigbehandlet saken ble den samme inntekten skattlagt i både 2005 og 2006, selv om også Skatteetaten måtte medgi at denne behandlingen innebar at deler av den samme inntekten ble beskattet i begge år.

Skattyter ga heldigvis ikke opp, og i Høyesteretts dom av 14. september uttaler førstvoterende det som burde være en selvfølge – også for Skatteetaten: «Etter mitt syn er det et prinsipp i norsk rett at samme inntekt ikke skal beskattes to ganger på samme skatteyters hånd.»

Staten tapte altså saken.

To ulike kontorer

En kan spørre seg hvordan det kan gå så galt. Det ser ut til at en avgjørende faktor var at ligningen for 2005 og 2006 ble vurdert av to ulike kontorer i Skatteetaten; Skatt øst behandlet 2005-ligningen og Skatt sør behandlet 2006-ligningen.

Skatt sør ville ikke ta opp ligningen for 2006, selv om Skatt øst hadde økt inntekten i 2005, blant annet fordi Skatt sør mente det var stor usikkerhet knyttet til faktum, og en endringssak ville dermed være «arbeidskrevende» for Skatt sør.

Det er etter vårt syn oppsiktsvekkende å se hen til egen arbeidsbelastning i en slik sak, hvor det er spørsmål om å skattlegge samme inntekt to ganger.

Burde trukket i nødbremsen

Den rettslige prosessen burde uansett fått Skatteetaten til å våkne: Tingretten ga skattyter medhold, mens lagmannsrettens flertall, etter å ha gitt staten medhold, likevel uttalte at «de konsekvenser ligningene for 2005 og 2006 har fått for A personlig, sammenholdt med det forhold at mulighetene til å angripe ligningen for 2006 allerede var løpt ut da ligningen for 2005 ble endret, taler for at ligningen for 2006 vurderes på nytt… ».

Lagmannsretten oppfordret altså skattemyndighetene til å endre ligningen for 2006, slik at dobbeltbeskatningen ble unngått. Dette ble ikke fulgt opp av Skatteetaten.

Ta lærdom av dommen

Dommen er et eksempel på at skattemyndighetene av og til forfølger urimelige standpunkter for langt. Med et påstått nøytralt ståsted burde skattemyndighetene vokte seg vel for å fremføre synspunkter som gir helt urimelige resultater. En slik opptreden bygger ned tilliten mellom skattyterne og Skatteetaten, og er selvfølgelig et alvorlig rettssikkerhetsproblem for den uheldige skattyteren som blir rammet.

Det er lov å håpe at dommen påvirker Skatteetaten. Vår oppfordring er at Skatteetaten, i sitt arbeid med egne holdninger, bruker dommen som et eksempel på hvordan den ikke bør opptre.

Alle saker skal ikke vinnes for enhver pris.

 

Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv mandag 21. september 2015