Ny regjering – nye tanker

Rolf Lothe

Foto: Werner Juvik/www.juvik.com

Hva synes Skattebetalerforeningen om den nye regjeringens arbeid så langt? Vel, når det gjelder skatt, er fasiten så langt at det ikke har skjedd massive endringer, men vi har sett noen små skritt som er i en litt annen retning enn det den forrige regjeringen la opp til.

Konkrete endringer er blant annet avvikling av arveavgiften, noe reduksjon i formuesskatten, redusert skattesats på alminnelig inntekt (delvis oppveiet av økt trygdeavgift), økte BSU-rammer, økt minstefradrag på lavere inntekter og økt gavefradrag.

Vi er stort sett fornøyd med det som er lagt frem, men den viktigste endringen den nye regjeringen gjorde da de flikket på statsbudsjettet for 2014 er etter vårt syn den vi heldigvis ikke fikk. Høyre-Frp-regjeringen reverserte nemlig den avgåtte regjeringens forslag til nye regler for boligbeskatning.

Fremførte vårt syn

Under budsjetthøringen i Stortingets finanskomite ga vi uttrykk for vårt syn; kort sagt at de foreslåtte reglene var alt for kompliserte og ville bety en unødvendig byråkratisering på et område som fungerer godt i dag. Vi er derfor godt fornøyde med at regjeringen lot forslaget falle.

Det var ikke uventet at regjeringen ville fjerne arveavgiften, men for noen var det kanskje litt uventet at de samtidig innfører et kontinuitetsprinsipp på inngangsverdien på de overførte eiendelene. Vi omtalte dette i forrige nummer av Skattebetaleren; at bortfall av arveavgift på 10 prosent kunne medføre (en høyere) gevinstbeskatning. Nå blir det altså slik, men først fra nyttår. Vår oppfordring er at du tenker igjennom om du bør foreta grep før årsskiftet – her er det mye å spare for mange.

ROT-fradrag

Det ser også ut til at regjeringen fra 2015 vil innføre et såkalt ROT-fradrag. Dette er et fradrag for visse utgifter til oppussing i eget hjem. Formålet med et slikt fradrag er å motvirke svart arbeid, som har blitt et stort problem i deler av byggebransjen.

Vi tror et slikt fradrag er nødvendig, og hilser det velkommen. Riktignok er det slik at skattesystemet er bygget opp for å få inn penger til offentlig forbruk, og at en skal være forsiktig med å bruke reglene til å imøtese alle mulige gode formål. Av og til kan det likevel være klokt å benytte skattesystemet til å stimulere en gitt adferd.

Det har vist seg umulig å bli kvitt en svært ødeleggende svart økonomi i denne delen av byggebransjen gjennom kontrolltiltak alene, og vi tror derfor det er nødvendig og klokt å innføre et ROT-fradrag.

Plattformen gir retning videre

Ellers avslører den tidligere fremlagte regjeringsplattformen i hvilken retning regjeringen vil gå fremover. De uttaler blant annet at de ønsker å bedre vilkårene for norsk næringsliv og at det skal lønne seg mer å jobbe, spare og investere. De vil redusere det samlede skatte- og avgiftsnivået, blant annet ved å redusere formuesskatten ytterligere, redusere toppskatten og øke de skattemessige incentivene til å spare, gjennom bedret pensjonssparing og innføring av en form for aksjesparing.

Videre uttaler de at de skal forvalte de offentlige midlene effektivt for å sikre oss mest mulig velferd, og at de skal gjøre dette på en måte som viser respekt for skattebetalernes penger. Dette siste har kanskje litt preg av festtale, men vi synes likevel dette er lovende takter.

Så får fremtiden vise om de klarer å leve opp til løftene.