Hytte eller ikke?

Stig Flesland

Så du trodde du hadde en hytte fordi du bruker den som det? Ikke vær for sikker i din sak. Skatteetaten kan være av en annen oppfatning.

Da de nye reglene for fastsetting av ligningsverdi for boligeiendommer kom for to år siden, ble det laget et mer eller mindre kunstig skille mellom boliger og fritidsboliger. For der gevinstbeskatningen av boliger tar utgangspunkt i din bruk av boligen, tar formuesbeskatningen utgangspunkt i hva boligen er registrert som. Det gir noen konsekvenser alle kanskje ikke er klar over.

Hytte? Neppe.

Når formuen din skal beregnes kan det du tror er en fritidsbolig eller hytte plutselig bli såkalt sekundærbolig. Og det har betydning for formuen din. En sekundærbolig vil, vi får nesten si enn så lenge ettersom mange tar til orde for å øke denne satsen, verdsettes til maksimalt 60 prosent av en beregnet markedsverdi. Betrakter derimot ligningsmyndighetene boligen som fritidsbolig, vil den maksimale verdsettelsen være 30 prosent av markedsverdi.

Les bare hva Skatteetaten selv skriver om fritidseiendom i sin Lignings-ABC:

I begrepet fritidseiendom ligger det ingen avgjørende begrensninger i forhold til type bygning eller plassering av den. Derfor kan også en blokkleilighet som ligger i en by være fritidseiendom for eieren.

Men så skrives det også følgende:

Skillet mellom boligeiendom og fritidseiendom skal bygge på karakter/særtrekk ved eiendommen. Det er ikke avgjørende hvordan eiendommen faktisk brukes.

Bruk eller ikke bruk

Hva er det så som avgjør om myndighetene ser på nettopp din hytte som fritidsbolig eller sekundærbolig?

Ifølge Skatteetaten er det bruken din som avgjør om en bolig er fritidsbolig dersom det skal avgjøres om du kan selge boligen skattefritt. Og ifølge Skatteetaten er bruken ikke avgjørende når man skal avgjøre hvor stor formue du har.

I det siste tilfellet er det den såkalte matrikkelen som styrer, altså hva boligen er registrert som i det sentrale eiendomsregisteret. Mange er nok ikke klar over dette, noe som i og for seg er forståelig ettersom man er «lært opp» til at det er bruken av boligen som avgjør.

Omklassifisering

Hva gjør du så hvis du er i formuesskatteposisjon og har en hytte som er regnet som sekundærbolig? I så fall må du overbevise ligningsmyndighetene om at eiendommen ikke «er egnet til helårsbolig» for å få den omklassifisert (formuesmessig) til fritidsbolig.

I praksis vil det si at det må være vanskelig å komme seg frem til hytta, i det minste i deler av året (her kan det tenkes at manglende brøyting vil holde), at hytta har lav standard og kanskje ikke er egnet for vinterbruk, at det ikke er innlagt vann, strøm eller avløp/toalett.

Dersom du gir opplysninger om at eiendommen enten ikke har innlagt vann, strøm eller vannklosett, vil Skatteetaten legge til grunn at eiendommen er en fritidseiendom. Du trenger bare å dokumentere/sannsynliggjøre disse opplysningene hvis skattekontoret ber om det.

Stig Flesland