Et farlig råd fra Skatteetaten

Stig Flesland

Skatteetaten gir i disse selvangivelsesdager råd om å gi færre opplysninger til skattemyndighetene hvis man vil ha skattepengene tidlig. Det er et farlig råd, og det bør Skatteetaten vite.

«Skatteetaten advarer mot skrivekløe» og «Dette kan forsinke skattepengene dine» er hovedbudskapet i en artikkel i Dine Penger fra tidligere i april.

Her gjentar Skatteetaten sitt råd (som er nytt av året) om at de vil at færre skal skrive noe i selvangivelsens post 5.0 – Tilleggsopplysninger.

Grunnen til at Skatteetaten gir rådet er at alle vedlegg og merknader krever saksbehandling, og det går derfor med mye tid til å lese merknader.

– Oppfordringen er derfor at det bare er der skattyter føler at det er tvingende nødvendig å gi tilleggsinformasjon, eller der det oppfordres til det i rettledningen eller man ikke klarer å finne riktig post å korrigere i, formidlet Skatteetaten til Skattebetaleren tidligere i år.

Når rådet om å gi færre opplysninger kobles opp mot «forsinkelse av skattepengene» blir rådet svært farlig.

Du som skattyter har nemlig en opplysningsplikt. Skatteetaten kan ilegge deg straff i form av tilleggsskatt dersom du gir «uriktige eller ufullstendige opplysninger til ligningsmyndighetene». Og det er ikke alltid gitt hva som er ufullstendige opplysninger når Skatteetaten spør. Det har for eksempel vært oppe saker i rettsapparatet der Skatteetaten har ment at skattyter har gitt ufullstendige opplysninger.

I Skatteetatens egen «bibel», Lignings-ABC, skrives det følgende om opplysningsplikten i forbindelse med ileggelse av tilleggsskatt:

«Foruten at skattyter i selvangivelsen og andre ligningsskjemaer skal fylle ut de aktuelle poster, skal han i selvangivelsen med vedlegg også gi «andre opplysninger som har betydning for gjennomføringen av ligningen»(…)»

Deretter skrives det videre

«Har skattyter fylt ut alle pliktige skjema, kan han likevel ha plikt til å gi ytterligere opplysninger som det ikke er stilt spørsmål om i skjema (…)»

Det er i tillegg slik at Skatteetaten har en endringsadgang i selvangivelsen dersom du ikke har oppfylt opplysningsplikten din. Det vil si at skattemyndighetene kan kontrollere deg og ilegge skatt 10 år tilbake i tid. Har du oppfylt opplysningsplikten din er denne adgangen sterkt innskrenket – til 2 år.

Skattebetalerforeningen har i lengre tid gitt det generelle rådet:

Er du usikker – før opp opplysningene i post 5.0 – Tilleggsopplysninger.

Det rådet står fortsatt.