Utvalg vil stramme inn pendlerbolig-regler på Stortinget

Utvalg vil ta tak i Stortingets regler for pendlerboliger. Mener det ikke holder å leie jente- eller gutterommet hos mor og far.

Martin Huseby Jensen

Utvalgsleder Therese Johnsen presenterer anbefalingene. Foto: Foto: Sigbjørn P. Kiserud/Stortinget

 

Et eget utvalg har hatt gjennomgang av alle ordningene Stortinget har, inkludert goder som skattefri pendlerbolig. Et utvalg ledet av tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Therese Johnsen, leverte tirsdag sine forslag til endringer.

Dette vil utvalget endre:

 • At avstanden mellom hjem og arbeidsplass for å kvalifisere til pendlerbolig økes fra 40 kilometer til 50 kilometer kjørevei.
 • Korrekt bostedsadresse registrert i folkeregisteret, og at faktisk bosted skal være grunnlaget for å kunne søke om pendlerbolig.
 • Å innføre krav om at representanten eier eller leier på bostedsadressen for å bli bostedsregistrert etter særregel i folkeregisterloven.
 • Og at det åpnes for at stortingsrepresentanter som flytter ut av Oslo-området i valgperioden skal få rett på pendlerbolig.
 • At informasjon om hvilke representanter som er tildelt pendlerbolig gjøres offentlig.

Her finner du hele dokumentet med utvalgets anbefalinger.

Utvalget peker videre på at det ikke er nok om man disponerer bolig vederlagsfritt, det må betales husleie eller annet vederlag.

«At vilkår for og begrensinger av skattefritak ved stortingsrepresentanters disponering av Stortingets pendlerbolig bør klargjøres og formidles bedre, og at det snarlig foretas en gjennomgang av skattemessige forhold knyttet til statens pendlerboliger,
gjerne som del av en generell revisjon av skattereglene for dekning av losji på arbeidsstedet.» heter det i dokumentet.

Stortingsrepresentantenes pendlerreiser skal fortsatt skattemessig regnes som yrkesreiser, men at Stortinget dekker utgifter til bruk av egen bil med påslag på fradragssatsen med 1 krone.

(Artikkelen fortsetter under)

Det var stor medieinteresse da utvalget som har sett på Stortingets ordninger presenterte sine anbefalinger. Foto: Sigbjørn P. Kiserud/Stortinget

Kan bo i sokkeletasjen

Utvalget mener det ikke skal stilles krav til areal eller besøkshyppighet på registrert bostedsadresse. Utvalget mener også at utleie av bolig innen avstandskravet ikke skal være til hinder for tildeling av pendlerbolig. Dette dersom hele boligen leies ut og leieforholdet ble etablert før det ble søkt om pendlerbolig.

Utvalgets leder sier til Aftenposten at det ikke er nok med å leie barnerommet hos foreldrene, men det kan være mulig å leie hos foreldrene likevel.

– Ja. Hvis en sokkeletasje har en egen enhet, så kan man leie der. Vi har ikke stilt noe krav til størrelse. Det må være en egen boenhet, et reelt leieforhold og man må være folkeregistrert der på det faktiske bostedet, sier Johnsen til Aftenposten.

Videre mener utvalget at familie skal ha anledning til å bo i pendlerleiligheten sammen med representanten.

De siste årene har ikke bare vært preget av søkelys mot stortingsrepresentantenes pendlerboliger. Også reiseregninger og andre goder har fått en del oppmerksomhet i mediene.

Utvalget mener at:

 • Ordningen med besøksreiser (familiereiser) avvikles.
 • At Stortinget publiserer informasjon om den totale mengden av ulike former for reiser på overordnet nivå på Stortingets nettsider.
 • Utvalgets flertall mener at ved fratredelse skal representantenes ytelse etter 3 måneder skal være betinget av at representanten er aktiv jobbsøker, gjennomfører egen kompetanseheving eller starter egen virksomhet. Mindretallet ønsker ytelsen begrenset til 3 måneder og at inntektsgrensen for avkortning skal ligge på samme nivå som i dag på 5.000 kroner.
 • Utvalget foreslår at opptjening av ferie penger siste året som stortingsrepresentant, med utbetaling i juni året etter avvikles.
 • Utvalget foreslå at ordningen hvor stortinget dekker bredbåndsabonnement på representantenes bosted avvikles.
 • Skal Stortinget dekke overnatting og diett på hotell ved tjenestereiser, må representanten befinne seg minst 50 kilometer fra hjemsted.

Utvalget ønsker videre å justere bestemmelsen som i dag gir Stortinget rett til trekk i godtgjørelse for å sikre at hjemmelen dekker behovet for reaksjoner ved feil. Altså vil feil eller juks kunne få større konsekvenser for den enkelte representant.

(Artikkelen fortsetter under)

Stortingspresidenten er opptatt av at ordningen er forståelig og kan kontrolleres. Foto: Sigbjørn P. Kiserud/Stortinget

Vil fjerne etterlønn

– Utvalget stiller seg bak et godt prinsipp, om at ordningene skal «være rimelige sammenlignet med ytelser og velferdsordninger i samfunnet for øvrig». Da må vi fjerne Stortingets særordning for etterlønn, slik Rødt har foreslått, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG etter at rapporten ble presentert.

Nettavisen har spurt stortingspresident Masud Gharahkhani om han mener representantene bør få etterlønn om de starter bedrift.

– Jeg kommer ikke til å kommentere enkeltforslagene nå. Presidentskapet var enig om at et eksternt utvalg skulle vurdere dette, og så må vi legge opp til en god prosess der alle blir involvert før vi konkluderer på forslagene, sier Masud Gharahkhani til Nettavisen.

Stortingspresidenten sier videre at han som et utgangspunkt støtter at prinsippene i ordningen er rettferdige og at du skal kunne gjøre jobben uavhengig av hvor man bor, og at det er enkelt å forstå og å kontrollere.