Skattedirektoratet vil endre organiseringen i Skatteklagenemnda

Skattedirektoratet ønsker å redusere saksbehandlingstiden og ressursbruken i Skatteklagenemnda.

Martin Huseby Jensen

Foto: Skatteetaten

I et ferskt høringsnotat skriver Skattedirektoratet at det er nødvendig å gjennomføre omorganisering av Skatteklagenemnda. Det er seks år siden den landsdekkende nemnda ble etablert.

I skrivende stund er nemnda delt inn i to avdelinger, alminnelig avdeling og stor avdeling. Det finnes flere alminnelige avdelinger som består av tre medlemmer, og én avdeling med fem medlemmer. Dette er stor avdeling. Disse har felles leder og nestleder. Alminnelig avdeling behandler saker ut fra skriftlig behandling, stor avdeling avgjør saker i møtet.

En av årsakene til høringen, og den eventuelle omorganiseringen, er at behandlingstiden er svært lang. I høringsnotatet (som du kan lese her) heter det at det ved årsskiftet var det 1.619 saker som var ubehandlet. 58 prosent av disse var eldre enn ett år.

Direktoratet skriver at mye av arbeidet i nemndsekretariatet går med til å saksbehandle gamle klager, fremfor å behandle nye. Det påpekes at det er behov for å effektivisere saksbehandlingen og å redusere saksbehandlingstiden.

Les også: Sak ble liggende i nærmere tre år i skatteklagenemnda – kuttet tilleggsskatten kraftig

Ressurskrevende

I høringsnotatet anslår direktoratet at det brukes mellom 280 og 400 dagsverk per år på arbeidet med å tilrettelegge saker som løftes fra alminnelig avdeling til stor avdeling.

I dag er det slik at sakene i alminnelig avdeling avgjøres enstemmig. Dersom enighet ikke oppnås, eller om ett av medlemmene krever det, vil saken bli fremmet for behandling i stor avdeling.

Stor avdeling er beslutningsdyktig når tre av fem medlemmer er til stede, og konkluderer med alminnelig flertall. Både leder og nestleder har dobbeltstemme om det oppstår stemmelikhet.

I perioden 2019 til 2021 behandlet stor avdeling i alt 421 saker, 151 av disse kom fra alminnelig avdeling. Av disse igjen stod 86 prosent av sakene med uendret konklusjon i stor avdeling.

Skatteetaten foreslår at:

  • Alminnelig avdeling skal kunne treffe beslutninger i alminnelig flertall. Men at medlemmenes mulighet til å kunne kreve at saken skal behandles i stor avdeling opphører.
  • Ledelsen i nemnda skal kunne beslutte om en sak skal overføres til stor avdeling, uten at den har vært til behandling i alminnelig avdeling. Dette kan også skje etter ønske fra medlemmer i alminnelig avdeling.
  • At endringene iverksettes umiddelbart.

Høringsfristen er satt til 24. august i år.