Økt skatt førte trolig til store aksjeutbytter

SSB melder om uvanlig store utbytter i fjerdekvartal på grunn av økt utbytteskatt i 2022.

Martin Huseby Jensen

Husholdningen mottok uvanlig høye aksjeutbytter i fjerde kvartal, melder Statistisk Sentralbyrå.

Det fremkommer i SSBs statistikk for Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet. SSB viser til at husholdningenes sparing falt fra 18,9 prosent i fjerde kvartal i 2021 til 8 prosent i første kvartal i 2022.

Dette fallet på 12,9 prosent i spareraten fra kvartal til kvartal, mener SSB skyldes økt skattesats på aksjeutbytte. Fra 1. januar 2022 er skattesatsen på utbytte økt fra 31,68 til 35,2 prosent.

– Tilsvarende effekter hadde vi før innføringen av skatt på aksjeutbytter i 2006, og endringer i skattereglene som ble kunngjort i 2015, sier Pål Sletten i SSB.

Fra fjerde kvartal 2020 til fjerde kvartal i fjor økte utbyttene med nesten 400 prosent til 99.861 millioner kroner på tampen av fjoråret. I første kvartal var aksjeutbyttene i husholdningen igjen nede på 12.230 millioner kroner.

I førstekvartal i år anslås det at aksjeutbytte er tilbake på et mer normalt nivå. I fjorårets siste kvartal økte skatteutgiftene knyttet til aksjeutbytter betraktelig.

Økt oljeskatt

Dette førte igjen til økte skatteinntekter, utenom petroleumsvirksomheten, betraktelig. Og var ifølge SSB spesielt merkbart i kommunesektoren. I nasjonalregnskapet føres skatteinntektene på tidspunktet de påløper, hvilket var i 2021.

Dette førte også til at skattene på inntekt og formue falt betydelig i 1. kvartal. Noe som igjen bidro til å dempe nedgangen i disponibel inntekt. Lønnsinntektene steg 1,8 prosent i årets første kvartal, som kan sees i sammenheng med at flere har kommet i arbeid.

Skatter på inntekt og formue i offentlig forvaltning steg i overkant av 91 prosent fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022. Det var i hovedsak inntekts- og særskatten på petroleumsvirksomheten i statsforvaltningen som bidro til oppgangen.