Stortingsvalget 2021: Dette mener Venstre

Stig Flesland

Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for næringsdrivende i kommende stortingsperiode?

Vi vil øke bunnfradraget i formuesskatten og gjøre en helhetlig endring av opsjonsordningen for småbedrifter som gjør at mange flere bedrifter vil bli omfattet av ordningen. Opsjoner skal beskattes som kapital, ikke arbeidsinntekt.

For å gjøre hverdagen for selvstendige næringsdrivende enklere vil vi redusere antall skattefradrag for selvstendig næringsdrivende og erstatte dem med ett minstefradrag. Vi vil også endre innbetalingstidspunktet for skatt slik at det blir etterskuddsvis per kvartal, og ikke en forhåndsinnbetaling før inntekt slik det er i dag.

Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for vanlige skattytere i kommende stortingsperiode?

Først og fremst vil vi sikre at statens utgifter ikke vokser raskere enn resten av fastlandsøkonomien. Det gir rom for lavere skatt på blant annet arbeidsinntekt. Vårt viktigste skattegrep for vanlige arbeidstakere er å innføre et klimaskattefradrag på arbeidsinntekt som kompensasjon for økte miljøavgifter. Jo mer miljøvennlig hver enkelt lever, jo mer vil vedkommende sitte igjen med i form av lavere skatt.

Bør skattenivået i Norge økes, holdes uendret eller reduseres?

Vi vil beholde det samlede skatte- og avgiftsnivået slik det er i dag. Innenfor dagens ramme vil vi redusere skatt på verdiskaping og lønnsinntekter, og øke miljøavgifter for å forsterke markedet for grønne løsninger og slik at det skal være ulønnsomt å forurense.

Bør en skattyter som tjener 600.000 kroner skatte mer, like mye eller mindre enn i dag?

Vedkommende vil få redusert inntektsskatt.

Hvem – om noen – bør betale mindre skatt enn i dag?

Vanlige arbeidstakere og de som investerer i verdiskaping.

Trenger vi arveavgiften?

Nei. Vi var med på å avskaffe arveavgiften og vil ikke gjeninnføre den.