Stortingsvalget 2021: Dette mener Ap

Stig Flesland

Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for næringsdrivende i kommende stortingsperiode?

Forutsigbarhet, ved at selskapsskatten skal forbli uendret.

Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for vanlige skattytere i kommende stortingsperiode?

Lavere skatt for personer som tjener mindre enn 750 000, noe høyere for dem som tjener mer. Gjøre skattesystemet mer omfordelende.

Bør skattenivået i Norge økes, holdes uendret eller reduseres?

Arbeiderpartiets skatteløfte er å holde skattenivået for folks inntekter uendret, men vi foreslår å øke formuesskatten fordi regjeringen har kuttet i denne. Vi står på enigheten fra Skatteforliket i 2016, der aksjer og næringseiendom skal verdsettes 80 pst. Vi foreslår skattesats på 1,1 pst og 1,3 for formuer over 20 mill kr.

Bør en skattyter som tjener 600.000 kroner skatte mer, like mye eller mindre enn i dag?

Noe mindre.

Hvem – om noen – bør betale mindre skatt enn i dag?

Personer med lav til middels inntekt, pendlere og personer med medlemsskap i en fagforening bør betale mindre skatt enn i dag. Det er viktig å styrke det organiserte arbeidslivet og gjøre det enklere og billigere å komme seg på jobb.

Trenger vi arveavgiften?

Arbeiderpartiet ønsker ikke å gjeninnføre arveavgiften. Det var vanlige folk som endte opp med å betale denne, mens de rike klarte å organisere seg vekk. Vi vil forsterke formuesskatten som fordelingspolitisk virkemiddel, slik at vi omfordeler fra store formuer til fellesskapet hvert år, ikke bare det året noen faller fra.