Stortingsvalget 2021: Dette mener MDG

Stig Flesland

Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for næringsdrivende i kommende stortingsperiode?

MDG vil gi bedre insentiver for investeringer i ny næringsvirksomhet, for eksempel ved å endre skattereglene slik at det blir mer attraktivt å investere i små og mellomstore bedrifter enn i eiendom.

  • Skattefunn-refusjonssatsene settes til 25% for SMB og 20% for større selskap
  • Vi vil innføre en Miljøfunn-ordning med skattefradrag for miljøinvesteringer i alle sektorer.
  • Vi vil lette vilkårene for etablering og drift av små og mellomstore bedrifter ved å forenkle skatteregler og rapporteringskrav, og gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud.
  • Vi vil også fortsette å utvide opsjonsskatteordningen for å gjøre det lettere for oppstartsselskaper å rekruttere og holde på kompetent arbeidskraft i konkurranse med etablerte selskaper nasjonalt og globalt.

Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for vanlige skattytere i kommende stortingsperiode?

MDG vil bruke skattesystemet til å føre en mer omfordelende politikk. Vi vil:

  • At folk med lav eller gjennomsnittlig inntekt skal få redusert inntektsskatt i løpet av stortingsperioden, mens folk med høy inntekt skal betale mer.
  • Vi vil videreinnføre flere skattefradrag for tiltak som gir redusert miljøbelastning eller økt naturkapital, for både bedrifter og privatpersoner
  • Vi vil også bidra til et mer rettferdig avgiftssystem ved å sikre at sosiale hensyn ivaretas ved at enkelte miljøavgifter gjøres progressive, for eksempel ved bruk av toprissystemer der dette er mulig.

Bør skattenivået i Norge økes, holdes uendret eller reduseres?

MDg har gått i mot siste nedsetting av skatten, og mener skatt bør ligge på 23%

Bør en skattyter som tjener 600.000 kroner skatte mer, like mye eller mindre enn i dag?

Med MDGs forslag til alternativt statsbudsjett for 2021 fikk skatteytere med 600.000 og under lavere skatt med vårt forslag til skatteopplegg. Dette ønsker vi å videreføre. Vi ønsker at de lavere inntektsgruppene skal få mindre skatt og høyere inntektsgrupper mer skatt enn de har i dag.

Hvem – om noen – bør betale mindre skatt enn i dag?

Se svar på forrige spørsmål.

Trenger vi arveavgiften?

MDG har programfestet at vi skal innføre en sosialt omfordelende arveavgift med høyt bunnfradrag, og med en ekstra progressiv sats for arv over 20 millioner.