Stortingsvalget 2021: Dette mener SV

Stig Flesland

Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for næringsdrivende i kommende stortingsperiode?

SV vil ha et grønt skatteskifte der forurenser betaler og der det lønner seg med grønne valg. Vi vil ha skattefordeler for grønne investeringer, blant annet gjennom et nytt Miljøfunn og avskrivingsregler. SV vil også bedre inntektssikringen for selvstendige næringsdrivende.

Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for vanlige skattytere i kommende stortingsperiode?

Med SVs skattemodell vil nesten tre fjerdedeler av skattebetalere betale en lavere skatt enn i dag. Vi vil flytte skatt fra inntekt til formue, arv, utbytte og eiendom. Inntektsskatten må gjøres mer progressiv med høyere skatt på høye inntekter, og lavere skatt på lave inntekter.

Bør skattenivået i Norge økes, holdes uendret eller reduseres?

SV mener skattenivået bør økes, men et viktig spørsmål er: for hvem? Vi vil bedre velferden og fordelingen gjennom økt skatt for de rikeste, særlig de aller rikeste. Skatt er det viktigste fordelingspolitiske virkemiddelet vi har. Det er en forutsetning for å finansiere dagens og framtidig velferd og å løse den store oppgaven med å omstille Norge i grønnere retning. Med SVs skatteopplegg kommer folk flest ut i pluss, mens folk med høye inntekter og store formuer må betale mer i skatt.

Bør en skattyter som tjener 600.000 kroner skatte mer, like mye eller mindre enn i dag?

SV mener en person med inntekt på 600 000 eller mindre bør skatte mindre enn i dag.

Hvem – om noen – bør betale mindre skatt enn i dag?

SVs skatteopplegg gir lavere skatt til det brede lag av nordmenn gjennom å omfordele fra toppen av inntekt- og formuesdistribusjonen.

Trenger vi arveavgiften?

Ja, det er kanskje den viktigste skatten for å omfordele i samfunnet og forhindre dynastibygging. SV vil at det skal lønne seg å arbeide, ikke å arve. Derfor foreslår SV en modell for arveskatt der bunnfradraget er 5 mill og satsen er 30 prosent. For arv over 100 mill er satsen 70 pst.