Stortingsvalget 2021: Dette mener KrF

Stig Flesland

Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for næringsdrivende i kommende stortingsperiode?

KrF vil føre en fremtidsrettet næringspolitikk som legger til rette for et skapende, konkurransedyktig og grønt næringsliv. Bedriftene må ha rammebetingelser som stimulerer til nyetableringer, vekst og utvikling. Næringspolitikken må særlig bidra til å styrke de små og mellomstore bedriftene, som er ryggraden i norsk næringsliv, og bidra til norsk og lokalt eierskap.

Et viktig grep for næringslivet er å gjennomføre en forenklingsreform. Næringslivets rapporteringer og søknadsprosesser må forenkles. Unødige lover, forskrifter og regler må fjernes, med mål om å redusere næringslivets kostnader med 10 milliarder kroner i perioden 2021 – 2025. Det bør særlig legges vekt på å få til forenklinger for små og mellomstore bedrifter. Digitale verktøy bør tas i bruk for å sikre at opplysninger bare må rapporteres én gang og det bør etableres én inngang til virkemiddelapparatet.

KrF vil sikre næringslivet gode og forutsigbare rammevilkår og tilgang på risikovillig kapital. De næringspolitiske virkemidlene og skattesystemet bør innrettes på en måte som stimulerer til nyskaping og nye arbeidsplasser. Vi vil ha lavere skatt på arbeidende kapital enn øvrig formuesskatt, for å bidra til investeringer i norsk næringsliv. KrF har i en årrekke arbeidet for redusert formueskatt på arbeidende kapital, men blitt møtt med argumenter om at det er vanskelig å gjennomføre. Vi er derfor veldig glad for at det nå er realisert politikk fra regjeringens side.

Vi vil i større grad ta i bruk ressursrentebeskatning for å sikre bidrag fra næringer som nytter fellesskapets ressurser, og ønsker å innføre en skatt på digitale, multinasjonale selskaper for å motvirke skatteplanlegging og overskuddsflytting dersom OECD-arbeidet om en felles, multilateral skattlegging ikke fører frem.

Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for vanlige skattytere i kommende stortingsperiode?

KrF vil holde skatte- og avgiftsnivået om lag på dagens nivå, men øke bruttobeskatning av de høyeste inntektene. Vi mener statens inntekter, omfordeling og utjevning hovedsakelig bør skje gjennom et progressivt skattesystem, da avgiftssystemet ikke i den grad utjevner mellom grupper. KrF ønsker å øke grensen for skattefradrag ved gaver til frivillige og ideelle organisasjoner og trossamfunn, slik vi også har gjort de siste årene.

Bør skattenivået i Norge økes, holdes uendret eller reduseres?

KrF vil holde skatte- og avgiftsnivået om lag på dagens nivå, men øke bruttobeskatning av de høyeste inntektene.

Bør en skattyter som tjener 600.000 kroner skatte mer, like mye eller mindre enn i dag?

KrF vil holde skatte- og avgiftsnivået om lag på dagens nivå, men øke bruttobeskatning av de høyeste inntektene. En som tjener 600 000 i dag, vil skatte like mye som i dag.

Hvem – om noen – bør betale mindre skatt enn i dag?

KrF stiller seg bak skatteforliket fra 2016. Dersom noen skal betale mindre skatt, skal det være de med lavest inntekt.

Trenger vi arveavgiften?

Nei.