Stortingsvalget 2021: Dette mener Sp

Stig Flesland

Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for næringsdrivende i kommende stortingsperiode?

Senterpartiet vil redusere flere avgifter som rammer næringsdrivende, for eksempel har vi foreslått å redusere momsen på reiseliv, transport og kultur, og å redusere matmomsen som et bidrag for å redusere grensehandelen. Vi har også foreslått reduserte avgifter på luftfart, på gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart og på drosjenæringa. Vi har foreslått å gjeninnføre startavskrivninger på maskiner mm. (saldogruppe D) og redusere formuesskatten på driftsmidler, slik at det skal lønne seg mer å investere i ny verdiskaping og produksjon.

Hva er de viktigste skattegrepene dere vil ta for vanlige skattytere i kommende stortingsperiode?

Senterpartiet vil redusere flate avgifter og gi lavere skatt til de som har lave og midlere inntekter. Alle som har inntekt lavere enn 750 000 kroner vil få lavere skatt med Senterpartiets forslag. Ved å ikke justere skattefradrag, har regjeringen gitt mange folk høyere skatt. Vi vil blant annet gi pendlerne lavere skatt gjennom å øke reisefradraget, gjeninnføre reisefradrag for kost og losji slik at de som bor på brakke får lavere skatt, og øke fagforeningsfradrag, jordbruksfradrag og fiskerfradrag. I tillegg ønsker vi å redusere elavgiften.

Bør skattenivået i Norge økes, holdes uendret eller reduseres?

Senterpartiet vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået om lag på dagens nivå, men redusere avgiftsnivået betydelig. Senterpartiet er sterkt uenig i regjeringens politikk der man har økt usosiale avgifter som rammer folk flest, for å finansiere store skattelettelser til de som har aller mest.

Bør en skattyter som tjener 600.000 kroner skatte mer, like mye eller mindre enn i dag?

En skattyter som tjener 600 000 kroner bør skatte mindre enn i dag.

Hvem – om noen – bør betale mindre skatt enn i dag?

Senterpartiet mener at alle som tjener under 750 000 kroner skal betale mindre skatt enn i dag. I tillegg vil vi øke en rekke skattefradrag som pendlerfradraget, fagforeningsfradraget, jordbruksfradraget m.fl.

Trenger vi arveavgiften?

Senterpartiet mener det ikke skal gjeninnføres arveavgift.