Dette betyr redusert momssats

Hilde Alvsåker

Redusert mva-sats

Mva-satsen på 12 % er satt ned til 6 % fra 1. april 2020. Den reduserte satsen gjelder persontransport, hotell, billetter til kino, muséer, gallerier og noen idrettsarrangementer. Fra 1. november 2020 settes satsen opp igjen til 12 %.

Redusert mva-sats er innført for å hjelpe virksomheter som er rammet av følgende av koronaviruset.  Hensikten er god, men tiltaket har dessverre begrenset betydning, fordi mange av de aktuelle virksomhetene har mistet hele eller store deler av omsetningen. I tillegg gir endring av satsen noen praktiske utfordringer, som Skattedirektoratet omtaler i et skriv den 8. april 2020.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Mva fakturert med feil sats

Mva skal beregnes med den sats som gjelder når leveringen skjer. Siden satsreduksjonen skjedde svært raskt vil en del virksomheter ikke klare å tilpasse faktureringssystemene hurtig nok og fakturerer med for høy sats. Det samme gjelder tjenester som er forskuddsfakturert. En flyreise er for eksempel fakturert med 12 % den 25. mars, men reisen gjennomføres først den 4. april og da er 6 % riktig sats.

Hvis selger har fakturert med for høy sats, må den oppkrevde avgiften innbetales til staten, med mindre forholdet rettes overfor kjøper. Retting betyr at selger må skrive kreditnota og ny faktura, samt betale tilbake differansen til kjøper. Satsendringen kan derfor medføre ekstra arbeid for selger.

Både ved forskuddsfakturering og etterskuddsfakturering er det viktig å fakturere med den sats som gjelder på leveringstidspunktet, og ikke på faktureringstidspunktet. Når satsen økes igjen til 12 % fra den 1. november 2020 gjelder det samme. En billett til en reise den 3. november som forskuddsfaktureres for eksempel den 10.oktober, skal faktureres med 12 % mva.

Kjøpers fradragsrett

Dersom faktureringen ikke endres, må selger innbetale 12 % til staten. Kjøper har ikke har rett til fradrag med 12 %, men kun med 6 %. Det vil i tilfelle bety at staten får en utilsiktet fordel, mens kjøperne får en ulempe. Siste setning i skrivet indikerer imidlertid at skatteetaten vil akseptere at kjøper får fradrag med 12 % dersom selger har innberettet 12 % utgående mva.

Mva-meldingen – ulike satser i samme termin

Mange virksomheter vil ha samme type omsetning med to ulike satser i samme termin, fordi satsendringen skjer med virkning fra 1. april som er midt i 2. termin 2020. Skatteetaten legger derfor inn et spenn i mva-meldingens post 5 og 16, som kan håndtere bruk av begge satsene. Det betyr at mva ikke beregnes automatisk ut ifra beregningsgrunnlaget.